ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް މިދަނީ ހައްލު ކުރަމުން: ޝިދާތާ

ނިމާ ހަސަން 14 March 2019, 16:16
Vazeefage maidhaanugai anhenunnah dhimaavaa dhathi thah midhanee hahhlu kuramun: Shidhatha
"ދަ ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމެން" ގެ 63 ވަނަ ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ސްޓޭޓްމެންޓް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓާ އޮފް ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް، ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިދާތާ މިހެން ވިދާޅުވީ އދ.ގެ މައި އިދާރާގައި ކުރިއަށް ދާ "ދަ ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމެން" ގެ 63 ވަނަ ސެޝަންގައި ބަޔާން އިއްވަވަމުންނެވެ. މި ބަޔާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް އިޖުތިމާއީ، އިގްތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން، އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިދާތާ ވިދާޅުވީީ، މުޖުތަމައުން މިކަން ދެކޭގޮތް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ، ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ހަ މަހުގެ މެޓާނިޓީ ލީވްއެއް ތައާރަފުކޮށްފައި ވާ ކަމަށާ އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަން ހޯދާ ދިނުމަށްކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކާއި އަމިއްލައަށް ކަންކަން އިހުތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެންދެން ރާއްޖެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަން ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލި އަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި، ރާއްޖެއިން އަމަލުކުރަމުންދާ ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީގެ ގާނޫނު އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި މަހުގެ 9 އަކުން 20 އަށް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިދަތުރުގައި "ދަ ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމެން" ގެ 63 ވަނަ ސެޝަންގެ އިތުރުން، މި ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ކުރިއަށްދާ އިވެންޓް ތަކުގައިވެސް މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Beynumee Gasima aai Aisha hen loabi vaane meeheh!
ބޭނުމީ ގާސިމާއި އައިޝާ ހެން ލޯބިވާނެ މީހެއް!
12 hours ago
Rayyithunnah iru handhaa tharithah vedhumah dheveyne vaahaka ves dhekki dhaane : Nasheedh
ރައްޔިތުންނަށް އިރު ހަނދާ ތަރިތައް ވެދުމަށް ދެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދެއްކިދާނެ: ނަޝީދު
13 hours ago
MDP ah majilis majority libijje nama raajjeygai budhufahlhi alhaane: Gasim
އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގައި ބުދުފައްޅި އަޅާނެ: ގާސިމް
16 hours ago
Nasheed Gaasim ah: Dhivehi bimakee dhivehi raajjeyge rayyithunge bimeh
ނަޝީދު ގާސިމަށް: ދިވެހި ބިމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިމެއް
15 hours ago
Maruvefavaa meehunna behumakee candidatunge kufoo hama nuvaa kamuge hekkeh: Rukuma
މަރުވެފައިވާ މީހުންނާ ބެހުމަކީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކުފޫ ހަމަނުވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް: ރުކުމާ
21 hours ago
Male' gai dhiriulhey meehunnah miahvure rangalhu gotheh hoadhaidheynan: Nasheed
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދައިދޭނަން: ނަޝީދު
22 hours ago