ދިރާގުގެ ސާފު ފައިދާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމައިފި

11 February 2019, 10:45
Dhiraagu ge Saafu faidhaa hissaadhaarunnah bahan nimmaifi

ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގަށް ލިބުނު 905 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމާފައި ވަނީ 905 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެއީ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާގެ 100 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.91 ރުފިޔާ ބަހަން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ ޖަލްސާގައި ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ދިރާގުން މީގެ ކުރިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 5.96 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 452.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާފައެވެ. އަދި ފަހު ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 5.95 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމްލަ 452.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ބެހުމަށް އަންނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހުށަހަޅާނެއެވެ. އެއާއެކު ހިއްސާދާރަކަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 11.91 ރުފިޔާ ޖެހޭނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Merana scheme deytherey Lanka gai dhiriulhey dhivehin nuruhun faalhukoffi
މެރަނަ ސްކީމާ ދޭތެރޭ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި
20 hours ago
Ooredoo doctor inge plan gai hurihaa doctor innah hiley gulhaaleveyne!
އުރީދޫ ޑޮކްޓަރުންގެ ޕްލޭންގައި ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެ!
21 hours ago
Dhivehi kanduthah himaayai kuran Apple in kandu adiyah
ދިވެހި ކަނޑުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން އެޕަލް އިން ކަނޑު އަޑިއަށް!
1 day ago
Amazon inn China dhookoh India ah
އެމޭޒަން އިން ޗައިނާ ދޫކޮށް އިންޑިއާއަށް
1 day ago
Samsung ah hithi thajribaa eh
ސެމްސަންގްއަށް ހިތި ތަޖުރިބާއެއް!
2 days ago
Jet Airways ge huriha dhathureh huttalinamaves ummedhu eba oiyy
ޖެޓް އެއާވޭޒްގެ ހުރިހާ ދަތުރެއް ހުއްޓާލި ނަމަވެސް އުއްމީދު އެބައޮތް!
2 days ago