މިއަދު މެންދުރުފަހު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިންތިހާބީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ހަމަ ނުޖެހުން އުފެއްދީ ޕީޕީއެމް އިން ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފު ވިދަޅުވީ، ނަތީޖާ ޝައްކުވާ 18 ފޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން މިއަދު ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމުގެ އެކްސަސައިޒެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަލު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އަންގާ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާ އިންތިހާބީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރޭގައި 100 އެއް ހާ މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މަރުކަޒަށް އައީ މެނދުރު ފަހު 1:05 ހާ އިރު، އޭރު މިތާ (ބާ ޖަމާލުއްދީން) ގޯތި ތެރޭގަައި 100 އެއްހާ މީހުން ތިބި، އެއީ ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީއަށް ނިސްބަތް ވާ މީހުންކަން އެނގުނު، ދެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަން ރޭވި އެކްސަސައިޒް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މާހައުލު އޮތް ކަމަށް ގަބޫ ނުކުރެވިގެން، އެ އެކްސަސއިޒަކީ ކޮބައިކަމާ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ކިޔައި ދިނުމަށް އެވަގުތު ގޯތި ތެރޭގައި ތިބި ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީގެ އިސްވެރިންނަށް ދެންނެވިން"
އީސީ ޝަރީފު

ޝަރީފު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ އެކްސަސައިޒާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިން ނަމަވެސް، ބައެއް މީޑިއާތަކުން ސީދާ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ، ބާ ޖަމާލުއްދީން ކައިރިއަށް މީހުން އިތުރަށް އެއްވެ ހަމަނުޖެހުމަށް ބަދަލުވުން ކަމަށެވެ. މީޑިއާއެއްގެ ނަން ވިދާޅުވެ ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، ޗެނަލް 13 އިން އޭރުވެސް ކިޔަމުން ދިޔައީ "ވޯޓު އޮޅުވާލައިފި" ކަމަށް ކަމަށާއި އެއީ ސީދާ ދޮގު މައުލޫމާތު ކަމަށެވެ.

ޝަރީފު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އާއި، އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އިސްބައެއް ބޭފުޅުން ޖަމާލުއްދީނަށް ވަޑައިގަތް އިރު އެތެރޭގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އިސްވެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ނަޝީދު ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އީސީގެ ފަރާތުން ނަޝީދާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަަމަސްވެސް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިގެން ދިޔަ އިރު، ޖަމާލުއްދީންގެ ބޭރުގައި ތިބި އާންމުން ކިޔަމުން ދިޔައީ އެމްޑީޕީން ވޯޓު އޮޅުވާލަން ނަޝީދު އީސީއަށް ވެންނެވީ ކަމަށެވެ. އަދި މަޝްހަރު ހޫނުވެ ފުލުހުންނާއި އާންމުން ކުރިމަތިލައިފައި ވެސް ވެއެވެ. ބާ ޖަމާލުއްދީން ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި، ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕްގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު ބައެއް މެންބަރުންނާއި، މޭޔަރު އިލެކްޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުވެސް ހުންނެވިއެވެ. އަދި ދެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އާންމުން އެއްވި އިރު، ގިނައީ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ މެންބަރުންނެވެ.