ވިޔަފާރި ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ނަމުގައި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށައެޅީ އިންޑިއާގެ "ރިލަޔަންސް ކޮމިއުނިކޭޝަން" ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަަ ދައްކަވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ މިއަދު ރާއްޖެ ދަތުރު ކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ބޮޑު އަނދިރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ކަމަށާ ރާއްޖެ އޮތީ އިންޑިއާގެ ކޮންޓްރޯޯލްގެ ދަށުގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ރަނގަޅު ކުންފުންޏެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ "ރިލަޔަންސް ކޮމިއުނިކޭޝަން" ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ނިންމާ އެކަމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއް "ސިއްރުން" ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޝިޔާމް ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮތީ މުއާސަލާތީ ދެ ކުންފުންޏޭ، ދެ ކުންފުނި އޮތުމުން ވާދަވެރި ކަމެއް ނެތޭ ކިޔާފައި މިއަދު މި އުޅެނީ އިންޑިއާގެ 'ރިލަޔަންސް ކޮމިއުނިކޭޝަން' ކުންފުނި މިތަނަށް ގެންނަން. މި ހުރިހާ ނިންމުމެއް ހުރީ ނިންމާފައި. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ ކަމެއް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއަށް އެނގޭ ނޫންތޯ. އެ ހުރިހާ ފުުރުސަތުތަކެއް އައިސް މިއޮތް ސަރުކާރުން އެބަ އެ މީހުންނަށް ފަހިކޮށްދޭ. މި ގައުމުގެ ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ދާންދެން އެ މީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި މި އޮތީ
ޝިޔާމް

މީގެ އިތުރުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިންޑިއާގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް ކަމަށާ ދިވެހި ގައުމުގައި މިއަދު އިންޑިއާއަށް ނޭންގޭ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިންމީ އިންޑިއާގެ އެހީތެރި ކަމުގައި ކަމުގައިވާތީ މިއަދު ސަރުކާރު އޮތީ އިންޑިއާގެ މުށުތެރޭގައި ކަމަށްވެސް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ހުށަހެޅުއްވި ވިޔަފާރި ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ދެ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ އުރީދޫ އާއި ދިރާގުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ނުދެވޭ ކަމަށާއި އެ ދާއިރާއަށް އިތުރު ކުންފުންޏެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވާ ދިރާގާއި އުރީދޫއަށް ފާޑުވެސް ކިޔާފައެވެ.