ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން އުޅޭ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި

ނިމާ ހަސަން 15 April 2019, 13:49
Thulhaadhoo dhaairaage inthihaabu baathilkuran ulhey massala police ah hushahalhaifi
މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން / ފޮޓޯ: ފައިލްފޮޓޯ، ދަޕްރެސް

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެދުނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިންގެ ކެމްޕޭން އެޖެންޓް މުހައްމަދު އާދިލެވެ.

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކާ އޯޑިއޯއެއް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައެވެ. އަދި އޯޑިއޯގައި ވާހަކަދައްކާފައި ވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރުމާއި ބެހޭ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވަކީލަކާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ވަކީލު ހަމައެކަނި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިއުން ކަމަށާއި ބޭނުންވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ނިމެނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އޯޑިއޯގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން، އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ބާތިލްކުރާނެ ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Dhoshee meehunnah allowance dheefai beythibbumakee faidhaahuri gotheh noon: Raees
ދޮށީ މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ދީފައި ބޭތިއްބުމަކީ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫން: ރައީސް
10 hours ago
Ukulhahugai fenboduve fen hindhumah koaru kandanee
އުކުޅަހުގައި ފެންބޮޑުވެ ފެން ހިންދުމަށް ކޯރު ކަނޑަނީ
13 hours ago
Real-Life Iron Man raajjeygai udhuhijje
އަސްލު އަޔަން މޭން ރާއްޖޭގައި އުދުހިއްޖެ
13 hours ago
Male raalhugandu sarahahdhah udha aranee
މާލޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަނީ
16 hours ago
Merana scheme deytherey Lanka gai dhiriulhey dhivehin nuruhun faalhukoffi
މެރަނަ ސްކީމާ ދޭތެރޭ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި
20 hours ago
Fonadhoo 6 ge akah dhirinoolhevey varah gellun libifai vey: Disaster
ފޮނަދޫ ހަ ގެއަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ: ޑިޒާސްޓާ
19 hours ago