ނިއުޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލެއް ނުކުރަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ނިމާ ހަސަން 15 April 2019, 11:31
Newport view restaurant hingumuge hudha baathileh nukuran: Economic ministry
ނިއުޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރަންޓް

ނިއުޕޯޓް ވިއުއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދީފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލް ނުކުރާކަމަށް އެ މިނިސްޓަރީން ބުނެފިއެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ނިއުޕޯޓަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށް އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރިކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަތަކެއް ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމާ އިންވެގެން ހަދާފައި ހުރި 'ނިއުޕޯޓް ވިއު' ރެސްޓޯރެންޓް 30 ދުވަސް ތެރޭ ހުސްކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންގައިފައިވީ ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް އެތަން ހުސްނުކޮށް ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދާތީ އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެމުންނެވެ. މިދިޔަ މާޗް މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ނިއުޕޯޓް ވިއު ހިންގަމުންދާ ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏަށް އެ ތަން ހުސްކުރަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނޯޓިސް ދީފައިވެއެވެ.


ނިއުޕޯޓް ވިއު 30 ދުވަސް ތެރޭ ހުސްކުރަން އަންގާފައި ވަނީ ތިންމަސް ވަންދެން ތަނުގެ ކުލި ނުދެއްކުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެ ރެސްޓޯރެންޓް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާ، އެތަން ކުއްޔަށް ދީފައި ވަނީ އަށް އަހަރު ދުވަހަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ތަނުގެ ކުލި ނުދައްކާތާ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަން ހުސްކުރަން އެންގިދާނެއެވެ.


ސްޓްރާޑާ އިން އެ ސަރަހައްދު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އޭރު އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުރީ، އޭރު ވެރިކަން ކުރި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ ކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހުރި ޒާހިދު ރަމީޒެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވުމުން ޒާހިދު ވަނީ ކުންފުނި ހިންގުމާ ދުރުވެ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ނަމަށް ކުންފުނި ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Dhoshee meehunnah allowance dheefai beythibbumakee faidhaahuri gotheh noon: Raees
ދޮށީ މީހުންނަށް އެލަވަންސެއް ދީފައި ބޭތިއްބުމަކީ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫން: ރައީސް
10 hours ago
Ukulhahugai fenboduve fen hindhumah koaru kandanee
އުކުޅަހުގައި ފެންބޮޑުވެ ފެން ހިންދުމަށް ކޯރު ކަނޑަނީ
13 hours ago
Real-Life Iron Man raajjeygai udhuhijje
އަސްލު އަޔަން މޭން ރާއްޖޭގައި އުދުހިއްޖެ
14 hours ago
Male raalhugandu sarahahdhah udha aranee
މާލޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަނީ
16 hours ago
Merana scheme deytherey Lanka gai dhiriulhey dhivehin nuruhun faalhukoffi
މެރަނަ ސްކީމާ ދޭތެރޭ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި
20 hours ago
Fonadhoo 6 ge akah dhirinoolhevey varah gellun libifai vey: Disaster
ފޮނަދޫ ހަ ގެއަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ: ޑިޒާސްޓާ
20 hours ago