މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގަތުމުން މާލެ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ސިފާ މުހައްމަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ސިފާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރެއްވީ ސުޖާ ގިނަ ދުވަސް ތަކަކަށް ފަހު އުފަން ރަށަށް ވަޑައިގަތުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އުފަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅުގެންނެވެ. ޝުޖާ އެހެން ވިދާޅުވީ އާންމު ފަރާތަކުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. އެ މީހާ އަހާފައިވަނީ ކައުންސިލް ކަމަށް ހޮވޭ އިރަށް ޗުއްޓީ ލިބޭތޯއެވެ.

މިކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން ސިފާ ވަނީ އަހަރެއް ހަމަ ނުވަނީސް ޗުއްޓީ ގުނަން ފަށާނީ ކިހިނެތްތޯ އައްސަވާފައެވެ.

ކައުންސިލާސް އަށް ވެސް އޮންނާނެ އަހަރީ ޗުއްޓީ. ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ އޮވޭ. ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ކޯރަމް ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޗުއްޓީ ހުއްދަ ދެވެން ވާނީ. އަދި އަހަރެއް ހަމަ ނުވަނީސް ކިހިނެތްތޯ ޗުއްޓީ ގުނަން ފަށަނީ. އާއިލީ ޗުއްޓީ އާއި އެމްސީ ހުށައަޅައިގެން ސަލާމް ބުނެވޭނެ
މާލެ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ސިފާ މުހައްމަދު

ސިފާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އާއިލީ ޗުއްޓީއާއި އެމްސީ ހުށައަޅައިގެން ސަލާމް ބެނެވޭނެ ކަަމަށެެވެ.

އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާާ ސުޖާ ވަނީ އެލްޖީއޭގެ ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އުސޫލުތައް ހިއްސާކުރައްވާ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަން ކުރައްވާފަ ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް އެލްޖީއޭ ގެ އުސޫލުތައް އެނގިވަޑައިނުގަތުމަކީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.އަދި ޝުޖާއު އަކީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އުސޫލު ފޮޓޯ: ޓްވީޓް

އެލްޖީއޭގެ ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އުސޫލު ގެ ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ ކައުންސިލަރުންނަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށްވާތީ، މަގާމާ ހަވާލަވާތާ އަހަރެއް ނުވަނީސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ހައްގުވާނެކަމުގައެވެ.