ކޮވިޑް ބަލި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އަންނަނީ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންނެވެ. އަދި މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުން ވެސް އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރު ވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ލިބެމުންދާ ހިދުމަތާ ގުޅިގެން ދެ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ އިރު އެއްބަޔަކު ބުނަނީ ތަފާތު ކުރުން ގިނަ ކަމަށެވެ. މައިންބަފައިންނަށް އަޅާލައި އެންމެ ފަހު ވަގުތުވެސް ހިދުމަތް ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ އެތައް އާއިލާއެއް އަންނަނީ ޝަކުވާތައް އޮއްސަމުންނެވެ.

އެ ގޮތުން ކޮވިޑަށް ހާއްސަކޮށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ (އެޗްއެމްއެފް) ގައި ދާދި ފަހުން މަރުވި މީހަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ އަސަރު ގަދަ ވާހަކަތަކެކެވެ. "ޒައު" ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ އެ ބަލީގައި މަރުވެފައި ވަނީ އެޗްއެމްއެފްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށާއި އަދި އޭރު އޭނާގެ ބައްޕަ ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރަށް ލާފައި ކަމަށެވެ.

"ބައްޕަ އެންމެ ފަހުން ވަކިވެ އެދިޔައީ، ރަނގަޅު ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދި އާދޭސް ކޮށް ސަލާން ޖަހަނިކޮށް. ލޮލައް ނުފެނި 18 ދުވަސް ފަހުން. މީހަކަށް، ބަޔަކަށް އާދޭސް ކުރެވޭނީ އެވަރަކަށް. ދަަރުމަވަންތަ އަށް ބަދަލު ކޮށްދޭށޭ ބުނުމުން ބުނީ، އަދި އެތަނަށް ފޮނުވާ ވަރަށް ވުރެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް. އެތަނަށް ފޮނުވަނީ އެންމެ ހާލު ބޮޑު މީހުން ކަމަށް."

އޭނާގެ ލޯބިވާ ބައްޕަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ފަރުވާ ހޯދަން ދިޔަ ފަހުން މަރުވެފައި ވަނީ އޭނާގެ ލޮލަށް ބައްޕަ ނުފެންނަތާ 18 ދުވަސްވީ ފަހުން ކަމަށް އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އެތައް ފަހަރަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބައްޕަ ބަދަލު ކޮށްދޭން އެދި އާދޭސް ކުރި ކަަމަށް އެނާ ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ލިބުނު ޖަވާބަކީ، ބައްޕަ ފޮނުވެން ނެތް ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނީ ދަރުމަވަންތައަށް ފޮނުވާ ވަރަށް ވުރެ ބަލި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށާއި ދަރުމަވަންތައަށް ޓްރާންސްފާ ކުރަނީ ހާލު ބޮޑުވާ ބަލި މީހުން ކަމަށެވެ.

އެވަރުން ވެސް އެ އާއިލާއިން މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލައެވެ. ދަރުބާރުގެއަށް ގޮސް ވެސް އާދޭސް ކުރިކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. އެތަނުން ދިން ޖަވާބަކީ ހައި ޑިޕެންޑެންސީ ޔުނިޓުގައި އޮންނަ ބަލި މީހާއަށް އެހީތެރިއަކު ނުބެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މިނިސްޓަރުގެ މަންމަ ކަމުގައި ވިޔަސް ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދަރުބާރުގެއިން ބުނި ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ / ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ

ބައްޕަ އަށް ގުޅާ ފަހަރުތަކުގައި ބައްޕަ ބަނޑުހައި ވެފައި އޮންނަ ވާހަކަ ބުނާ ކަމަށް ޒައު ބުނެއެވެ. އަދި މި ޝަކުވާތަކާ ހުރެ އެހީތެރިއަކު ހުންނަން ދާން އެދި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ.

އޭނާގެ ބައްޕަގެ އެހީތެރިއަކަށް މީހަކު ގެންދަން ފެސިލިޓީން އެއްބަސް ނުވީ އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުންަނަށް އަޅާ ލެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް ކުރު ނުކޮށް އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކާ ޒުވާބު ކުރުމުން އެމީހުން އެ ފުރުސަތު ފަހުން ވަނީ ދީފައެވެ. އެހީތެރިއަކަށް އެތަނަށް ވަދެވޭ ވަރުވީ ދުވަހަކީ ޒައުގެ ބައްޕަ އައިސީޔޫއަށް ބަދަލުކުރި ދުވަސް ކަމަށާއި އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ހާލު ސީރިއަސް ވެ ވެންޓިލޭޓަރަށް ލާން ޖެހުނު ކަމަށް ޒައު ބުނެއެވެ.

"ބައްޕަ ވަކިވެ ދިޔަ ހަބަރު އެހީ ފުންހިތާމާޔާއެކު. އެވަގުތު ދުނިޔެ ހުއްޓުނު ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރެވުނު. މޭފިތި ބާރުވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވި. ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްހޭ ކިޔައި ސުވާލުކުރެވުނު. ބާރަށް ރޮވުނު. އަދި ހަށިގަނޑު ފެނުނު ވަގުތު ހުއްޓުން އެރި. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފަހުފަހަރު ހިތް ފުރޭ ވަރަށް ބަލާލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިން. ބައްޕަ އުއްމީދު ކުރިވަރުގެ ދަރިޔަކަށް ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަން. އަދި މަންމަ އަށް އަޅާލާ އޯގާތެރި ވާނަން. ތިހާ ރަނގަޅު، ލޯބިވާ ބައްޕަ އެއް ލިބުނީތީ اللّٰه އަށް ޝުކުރުކުރަން."

ބައްޕަ ކައިރިއަށް އެހީތެރިއަކަށް ދެވުނު އިރު ބައްޕަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކި އަނަރޫފަ ވެފައި ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. މޫނުމަތި ވެސް ވަނީ ފާރުވެފައި ކަމަށް ބުނެއެވެ. މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ބައްޕަ ދިޔައީ އެންމެ ފަހުގެ ވަސިއްޔަތް ކުރަން ވެސް ފުރުސަތު ނުލިބި ކަމަށާއި އަދި މަންމަ އާ އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް ބައްދަލު ކޮށްލާނެ ފުރުސަތު ވެސް ނުލިބުނު ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ޒައު ކުރި ޕޯސްޓްގައި ވަނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ބައްޕައަށް މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވާން ނޭދޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް އެ ފެސިޓީގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ބައްޕައައް އެހީވި މީހުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ބައްޕަގެ ހާލު ބަލައި ބައްޕައަށް ހެޔޮ ދުއާ ކޮށްދިން ހުރިހާ މީހުންނަށް ވެސް ހާއްސަ ޝުކުރެއް އޭނާ އަދާކޮށްފައި ވެއެވެ.