އައިޖީއެމްއެޗްގައި ދުވަސްނުފުރާ ބަނޑަށް 5 މަހުގައި ވިހޭ 300 ގްރާމް ގެ ކުއްޖަކު އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ނުދީ، މަރުވަންދެން ޓްރޭއެއްގައި ބޭއްވި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް "ދަ ޕްރެސް" ހިއްސާ ކުރަމުން އާއިލާގެ ފަރާތުން ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ ބުނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ކަމަށެވެ. އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިއުމުން އޮބްޒަވޭޝަންގައި ބޭއްވި ކަމަށް އޭނާގެ ބޭބެ ކިޔައިދިނެވެ.

ބަނޑުގައި ރިއްސަނީ ފައިބްރޮއިޑަކާ އެއްކޮން ބަނޑުބޮޑުވެފައި ވާތީ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނި ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރަށް އަމިއްލައަށް ވިހާ ކަމަށްވެސް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނި ކަމަށް ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ ކިޔައިދިނެވެ.

ބަނޑުބޮޑުވެފަ ހުރި އިރު ހުންނަނީ ފައިބްރޮއިޑް ކިޔާ އެއްޗަކާ އެއްކޮން، ބައެއް ކޭސަސްގަ ވާ ގޮތެކޯ އެއީ އޭތި މާ ބޮޑިއްޔާ އަމިއްލައަށް ވިހަނީ، ބަނޑުގަ ރިއްސާތީ ގެންގޮސް އޮބްޒަވޭޝަންގަ ބާއްވާފަ އޮތީ ހިޔަލަ ވިންގްސްގެ 8 ވަނަ .ފަންގިފިލާގެ 156 ވަނަ ބެޑްގަ
ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ

މާބޮޑަށް ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ، ކޮއްކޮއަށް ފާހާނައަށް ދާން އުނދަގޫވެގެން އުޅުނު ކަމަށާއި އެއްޗެއް ނުކެވި ހަމައެކަނި ދިޔާ އެއްޗެއް ބޯލައިގެން އުޅުނީ ކަމަށް ކުއްޖާގެ ބޭބެ ކިޔައިދިނެވެ. އެހެން އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ ހޮނިިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފާހާނައަށް ގޮސް ވިހާހެން ހީވުމުން ނަރުހުންނަށް ގޮވާ ގެނައުމުން ކޮއްކޮ ވިހެއީ ނަރުސް ކުއްޖާގެ އަތަށް، ފާހަނާ ތެރޭގައި ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

ކުއްޖާގެ ފޫޅުމާ ފޯމުގައި އޮތް ވިހޭ ގަޑި ފާހަގަ ކޮށްފައި
ފާހަނާއަށްވެސް ނުދެވޭތާ 3،4 ދުވަސް ވެއްޖެ، އެވަރަށް ރިއްސާތީ ބާރަށް ހިފާކަށް ނުކެރޭ، ނުވެސް ކެވޭ، ކާއެތިކޮޅުވެސް ދަނީ ހޮޑަށް ދެން އެހެން އޮވެލާފާ މިލްކް ތައްޓެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ބޯލައިގެން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އުޅުނީ، އެހެން ހުއްޓާ އިއްޔެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފާހަނާ އަށް ދިޔަ ތަނާ ވިހާހެން ހީވެގެން ނަރުސް ކުއްޖަކަށް ގޮވީ، ވިހެއީ ނަރުސް ކުއްޖާގެ އަތަަށް
ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރޭގަނޑު ހިނގާފަ އުޅޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފައި ވާތީ ހިނގާފައި އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ދަނިކޮށް އާއިލާގެ މީހަކު ގުޅާ ކޮއްކޮ ވިހޭ ވާހަކަ ބުނުމުން އެޑްމިޓް ކޮށްފައި އޮތް (8 ވަނަ ފްލޯ) އަށް އެރިތަނާ ވޯޑުގައި ބޭބީ އޮތް ކަމަށް ބުނެ އެތާހުރި ޓްރޮލީއެއް ދެއްކި ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ކުއްޖާ އާއިލައާ ހަވާލު ކޮށްފައި / ފޮޓޯ: ކުއްޖާގެ އާއިލާ

ކުއްޖާ ބާއްވާފައި އޮތީ ނާސިންގް ޓްރޯލީއެއްގެ އެންމެ މަތީގައި އޮތް ނޫކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެއްގެ މަތީގައި ކަމަށާއި ހީކުރީ ފަރުވާ ދޭން ބާއްވާފައި އޮތީ ކަމަށް ނަމަވެސް ކަންވީ މުޅިން އެއާ ހިލާފަށް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުއްޖާ އެހެން ހާއަށް އޮތީމާ ފިނިވާނެ ކަމަށް ނަރުސް ކުއްޖާ ކައިރީ ބުނި ކަމަށާއި އެއާއެކު އެ ފޮތިގަނޑު ކުއްޖާގެ ގައިގައި އޮޅާލަ ދޭން އޭނާ ގާތުގައި ނަރުސް ކުއްޖާ ބުނި ކަމަށް ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ ކިޔައިދިނެވެ.

ބްލޫ ކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެއްގަ ބޭބީ އޮތީ، ފެނުނީމަ އިނގުނީ އޭގެ ކުރިން ނޭނގޭ ފުރާނަ ހުރި ކަމެއް ނެތް ކަމެއްވެސް، ބެލި އިތު ބޭބީ ނޭވާލާ، ހަމަ ހުރިހާ ގުނަވަންތަކެއް މޫވް ކުރޭ، ވަރަށް ހެލްދީ ބޭބީއެއް ހަމަ އޮތީ، ކަމެއް ނުކުރާތީ މި އެހީ، އެހީމަ ދެކުއްޖަކު އައިސް ބުނަނީ 3 ޑޮކްޓަރުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަކު ހުރެގެންނޭ ވިއްސީ، އެހީމަވެސް ބުނީ ނޭވާވެސް ލައޭ، ވިންދުވެސް ޖަހައޭ، ބޭބީގެ ހާލު ރަނގަޅޭ
ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ

މީގެ އިތުރުން އެ ބޭބީ އަކީ ދުވަސް ނުފުރާ ވިހޭ ކުއްޖަކަށް ވުމުން ދިރި ހުންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެ ނަރުސް ކުއްޖާ ބުނި ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. އަދި ދެން ކަންތައް ކުރަނީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ކަމެއް ކުރަން ދެން އިނދޭނީ ކުއްޖާ ނިޔާވުމުން ކަމަށް އެ ނަރުސް ކުއްޖާ ބުނި ކަމަށް އޭނާ ބުނެޏެވެ.

ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ކުއްޖާ ޓްރޭމަތީގައި އޮތް ފޮތިގަނޑުގައި ހާއަށް ބާއްވާފައި / ފޮޓޯ: ކުއްޖާގެ އާއިލާ
ބުނީ ބޭބީ ވިހާފަ އޮތީ ދުވަސް ނުފުރާއޭ، ސަވައިވް ވެދާނެ ކަމުގެ ޗާންސަސް ވަރަށް ކުޑައޭ، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާނެ ދޯ 25 ޕަސެންޓް ވިޔަސް ޗާންސެއް ދޭން ބޭނުންވާނެދޯ، ދެން އަޅުގަނޑު އަހައިފިން ކިހިނެއްހޭ ހަދަނީ، ބުނީ ނިޔާވީމައޭ ދެން ހަދަންވީ ގޮތެއް ބުނެވޭނީ، އެއީ ދިން ޖަވާބު ހަމަ
ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ

އެހެން ބުނުމުންވެސް އެ ގަޑީގައި އެއީ މައްސަލައަކަށް ނަހަދާ، އެވަގުތު އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެޗްއާރް މެނޭޖަރު އަހުމަދު ސިރާޖަށް ގުޅި ކަމަށާއި، ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސަކަށް ވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ބަލާ ގުޅީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަރުސް ކުދިންނާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ މީހަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އަވަސް ފަރުވާ އެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކޮށްގެނެވެ.

އެކަންތައް ބަލާދޭނެ ކަމަށް ސިރާޖު ބުނިފަހުން އެ ކުއްޖާ ކުރިން ލާފައި އޮތް ފޮތިގަނޑުން ނަގައިގެން ހުދު ކުލައިގެ ބެޑްޝީޓަކަށް ލުމަށް ފަހު ގައިގަ ކުޑަ ފޮތިކޮޅެއް އަޅާފައި ބޯދޮށަށް ކުޑަ ގްލޯޒް ފޮތި (ބެންޑޭޖެ) ކޮޅެއް ލުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އެތާ ބޭއްވީ ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ކުއްޖާ ހުދު ފޮތިގަނޑަކަށްލާ ޓްރޭއެއްގައި ބާއްވާފައި / ފޮޓޯ: ކުއްޖާގެ އާއިލާ

ކުއްޖާ އުފަންވި ކަމަށް ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ޖަހާފައި އޮތީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:15 އެވެ. އަދި މަރުވި ކަމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ފަތިހު 3:26 ގަ އެވެ. ވިހެއުމަށް ފަހު 6 ގަޑިއިރު ވެގެން ދިޔަ އިރު އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި ވިހެއުމުން ކުއްޖާ ގެންގޮސް ބޭރުގައި ބާއްވާފައި އޮތީ ކަަމަށް ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ ކިޔައިދިނެވެ.

ކުއްޖާގެ މަރު ފޯމުގައި އޮތް މަރުވި ގަޑި ފާހަގަ ކޮށްފައި

ކުއްޖާއަށް އެއްވެސް ފަރުވާއެެއް ނުލިބުމުން ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ސެކްރެޓަރީ ނަޒްރާ ނަސީމް (ނަޒޫ) އަށް ގުޅައި ވީޑިއޯ ކޯލް ކޮށްގެން ކަންވީގޮތް ކިޔައިދިނުމުން ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ނަޒޫ އެދިވަޑައިގަތުމުން ނަރުސް ކުއްޖެއް އަތައް ފޯނު ދިނުމުން ވާހަކަ ދައްކަން ދެކޮޅު ހެދި ކަމަށްވެސް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ކުއްޖަކު މަރުވަންދެން ޓްރޭއެއްގައި ބޭއްވި މައްސަލަ: ނަރުހުންތައް ވޯޑުގައި ހަރަކަތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ކުއްޖާގެ އާއިލާ

ނަޒޫ އަށް ގުޅި ކޯލުގައި އޭނާގެ އަތުގައި ފޯނު ބާއްވައިގެން އެތަނުގެ ނަރުސް ކުދިންނާ ނަޒޫ ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން، ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުރި ކަމަށާއި ވިންދާ ނޭވާވެސް ރަނގަޅަށް ލާ ކަމަށް އެ ކުދިން ބުނުމުން، ފަރުވާއެއް ނުދީ ބާއްވާފައި އޮތީ ކީއްވެތޯ ނަޒޫ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން، ޑެތް ޑިކްލެޔާ ކުރަން ކަމަށް ބުނި ކަމަށް ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ ކިޔައިދިނެވެ. އަދި އެހެން ކަންތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނަޒުލާ ވިދާޅުވުމުން އެއީ "ނޯމަލް ޕްރޮސީޖާ" އެއް ކަމަށް ނަރުސް ކުއްޖާ ބުނި ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ނަޒޫ ވިދާޅުވީ އެކަމުގައި އުޅެދެއްވާފައި ވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް އާއިލާގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށެވެ.

ނަޒޫ ގުޅީމަ ދެއްކީ ޓްރޭ ތެރޭގަ ބާއްވާފަ އޮތް ތަނާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާދީފަ، ދެން ނަޒޫ އެގަޑީގަ ނަރުސްކުއްޖާ ކައިރީ އެހީ ބޭބީ ކިހިނެއްހޭ ރަނގަޅުހޭ، ބުނީމަވެސް ބުނީ ރަނގަޅޭ ފުރާނަ އެބަ ހުއްޓޭ، ވިންދު ރަނގަޅޭ ނޭވާވެސް ލައޭ، ބުނީމަ ކީއްވެހޭ ފަރުވާއެއް ނުދީ ބާއްވާފަ އޮތީ އެހީމަވެސް ބުނީ ޑެތް ޑިކްލެޔާ ކުރަންށޭ، މަރުވީމަ މަރުވެއްޖޭ ބުނަން ބައްވާފަތާ އެ އޮތީ
ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ

ކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ ބުނީ އެ ކުއްޖާ އޮތީ "މަރާލަން" ބާއްވާފައި ކަމަށާއި މަރުވެ ދިޔައީވެސް އެ ޓްރޭ ތެރޭ އެގޮތައް އޮއްވާ ކަމަށެވެ. ފަރުވާ ހޯދުމަށް ނުގުޅާ މީހަކު މަދުވާނެ ކަމަށާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމާއި އެހެން ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި ބައެއް ވެރިންނަށްވެސް ގުޅާފައި ވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރުވާއެެއް ނުލިބުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފަރުވާއެއް ނުދީ ބޭއްވުމަށް ފަހު މެންދަމު އީސީޖީއެއް ހަދާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ނިންމި ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. އެރޭ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ކުއްޖާ ވަނީ ވަޅުލާފައެވެ.

ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ކުއްޖާ ވަޅުލަނީ / ފޮޓޯ: ކުއްޖާގެ އާއިލާ

އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ޖެއްސުމަށް ފުލުހަށް ދިއުމުން ބުނީ އެއީ މެޑިލަން ކައުންސިލުން ބަލަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެ ކައުންސިލުން ބަލާފައި ފޮނުވުމުން ނޫނީ ފުލުހުންނަށް އެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ބުނި ކަމަށެވެ. އެކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ފޯމެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ދިނީ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު (ކޮމްޕްލެއިން ފޯމް) ކަަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ހާމަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އައިޖީއެމްއެޗުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އިތުރު ތަފްސީލު ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.