MDP ah vure dheenah ulhey bayaku miraajeaku noolheyne: Raees Nasheed
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިއާ

އެމްޑީޕީއަށް ވުރެ ދީނަށް އުޅޭ ބަޔަކު މިރާއްޖެއަކު ނޫޅޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

17 October 2019, 22:21

އެމްޑީޕީއަށް ވުރެ ވަކިން ބޮޑަށް ދީނަށް އުޅޭ އެހެންބަޔަކު މިރާއްޖޭގައި ނޫޅޭނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިރޭ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ނަމާދު ކުރިއަސް، ޒަކާތްދިނަސް، މީހުންނަށް ހެޔޮލަފާ ނަސޭހަތް ދިނަސް، އެމްޑީޕީއަށް ވުރެ ވަކިން ބޮޑަށް ދީނަށް އުޅޭ އެހެން ބަޔަކު މިރާއްޖެއަކުން ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި މިވަނީ، މިހާރު ހޫނު ބަހުސަކަށް ވެފައިވާ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ނަޝީދު ދައްކަވާފައި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެމަނިކުފާނާއި އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރުފާޅުކުރަމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި، ދީނީ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ބަސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ އެމްޑީއެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި، ސާފު ނައްސުން އައިސްފައި ހުރި ދީނުގެ ބައެއް އަސާސްތަކާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
ޖިނާ

ވަޓް އަ ޖޯކް....

1 month ago
ޢެޖެންޑާ

ބޮޑުން އިސްލާމް ދީނަށްފުރައްސާރަކުރާޕާޓީ

1 month ago