ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި ގިނަ ޖަނަރޭޓަރުތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައި: ސައީދު

ޙުސައިން މަޚްތޫމް 11 July 2019, 21:10
China in hadhiyaa kuri gina generator thah vanee halaakuvefai
އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގައި ފެނަކައިގެ އެމްޑީ ސައީދު (މ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ގިނަ ޖަނަރޭޓަރުތައް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ގިނަ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެފައިވާ އިރު، އެ އެތެރެ ކުރީ ކޮންތާކުން ކަމެއް ވެސް އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ޖެނެރޭޓަރުގެ 60 އިންސައްތަ ވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ޖެނަރޭޓަރުތަކުގެ ޑައިނަމޯ އާއި ރޭޑިއޭޓަރުތައް ފަޅައިގެންގޮސް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޖެނަރޭޓަރުތައް ގެނެވުނު ތަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ޖެނަރޭޓަރުތައް ހެދޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް،" ފެނަކަ އެމްޑީ ސައީދު

މަޖިލިސް ކޮމިޓީގައި ސައިދު ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބެމުން އަންނަ ގެއްލުންތައް މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ފެނަކަގެ މިހާރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ވެސް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
ފެނަކަ

ސުބުހާނަﷲ..ބޮޑެތި ވެގެންވާ ދޮގު ނަހަދާ އަމިއްލަ މީހާގެ ނާޤާބިލްކަމާމެދު ވާހަކަ ދައްކަން މާ އައުލާކަން ބޮޑު

2 months ago