ތިމާ ބޭނުންވާގޮތަށް އަމުރު ނެރުނީމައި ފަނޑިޔާރުންނާއި ފަނޑިޔާރުގެ ރަނގަޅު: ނަޝީދު

ޙުސައިން މަޚްތޫމް 12 June 2019, 16:00
Thimaa beynunvaa gothah amuru neruneemai fandiyaarunnai fandhiyaaruge rangalhu: Nasheed
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ތިމާބޭނުންވާ ގޮތަށް އަމުރެއް ނެރުނީމައި ފަނޑިޔާރުންނާއި ފަނޑިޔާރުގެ ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ހިތް ނޭދޭ ގޮތަށް ކަމެއްވާ އިރަށް އެވަރު ނުބައި ތަނެއް ނެތްކަމަށް ބުނާކަމަށް ނޮޅިވަރަން ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރުގެ އެއްބައި ތަންފީޒުކޮށް އަނެއްބައި ތަންފީޒު ނުކުރުން މިއީ ކޮން ހަމައެއްތޯ ސުވާލު އުފަދަވާފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ސަލާމަތްވާން 13 އަހަރުގެ ހުކުން ކަނޑާލީމައި މައްސަލައަކަށް ނުވެ، އަދީބުގެ 33 އަހަރުގެ ހުކުމް ކަނޑާލީމައި މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ.

"މަނިކުފާނު (ރައީސް ނަޝީދު) ގެ ވެރިކަމުގައި ލުތުފީ 19 މީހުން މަރާލާފައި ހުއްޓާ ދޫކޮށްލީމަ ނުވޭ މައްސަލައަކަށް، ބޭރަށް ދާންވީމަ. ވަކި ބަޔަކަށްތޯ ހައްގު އޮންނަނީ، ވަކިބަޔަކުތޯ ކުށްކުރީމަ ޖަލުގައި އޮންނަން ޖެހެނީ. އެއިރު އަދީބު ދޫކޮށްލީމަ އަތްޖެހި މިތާ ތިބި ބަޔަކު. އެކަމަކު މިއަދު އަދީބު ދާން ޖެހުނީމަވޭ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް. ވަކިބަޔަކަށް ހައްގު ދީފަ އަނެއްބަޔަކަށް ހައްގު ނުދެންޔާ މި ނުވާނެ އިންސާފަކަށް،"
މެންބަރު ނަޝީދު

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ނުފޮނުވަން މިއަދު މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ނުފޮނުވީމައި މަޖިލީހުގައި މައްސަލަ ޖެއްސި ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވާތީ މައްސަލަ ޖައްސަމުންދާ ކަމަށާއި، އިންސާނީ ހައްގަކީ ވަކި މީހަކަށް އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރިޔާސަތުގައި / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
"33 އަހަރުގެ ހުކުން ކެނޑިވާހަކަ ދައްކާއިރު 13 އަހަރުގެ ހުކުން ކެނޑި ވާހަކަ ކީއްވެބާ ނުދައްކަނީ. އެވާހަކަ މިތާ ދައްކާލުންވެސް ރަނގަޅު. އެއިރު ފަނޑިޔާރުގެ ރަނގަޅުވެގެން އަތްޖެހީ އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި. މިއަދު ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލައަކަށްވެއްޖެ އަދީބުގެ ހުކުންތައް ކަނޑާލަމުންދާތީ. އެހެންވީމަ ފަނޑިޔާރުގެ އެކަނި ނޫންކަންނޭގެ ބަދަލުވަމުން މިދަނީ،"
މެންބަރު ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ބަހުގެ ހަމަލާ ދެއްވަމުން މެންބަރު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގައި ތިބި 65 މެންބަރުން އެދުވަހު އަތްޖަހަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި 64 މެންބަރުންނަށް މިއަދު މިއީ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި މީހަކު ވީމަ ވަކިގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ގާނޫނު އަސާސީގެ 51 މާއްދާގެ (އ) ގައި އޮންނަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރިޔަސް ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ނުކުރާހާ ހިނދަކުއޭ, ބުނާ މާއްދާ އަދީބަށް ވެސް އޮންނަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
މަ

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

3 months ago
ޣ

ޢެނޫން އެެއްޗެއް ކިޔަން ނޭނގޭ

3 months ago
ޔޫސުފް މޫސާ/ ނޮޅިވަރަން

ވަރަށް ހަބޭސް

3 months ago
އަލީ

ތި އަހަރުމެން ބޭނުންވާ ކަހަލަ މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް ހަބޭސް ނަސްޓޭ

3 months ago
އައި

ސާބަހޭ ތިލަދުންމަތީ ދަރިން ގަދަވާނޭ!!

3 months ago
ޝމ

ވަރަށްތެދު ބަސް ފުޅެއް 100% ތެދެއް.....ސާބަސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

3 months ago