އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

14 March 2019, 23:24
India ge External affairs minister aadeetha dhuvahu Raajje vadaigannavanee
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވްރާޖް (ވ) އާއި އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ފޮރިންމިނިސްޓްރީ

ދެދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ބުނީ ސުޝްމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ އާދީއްްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.


ސުޝްމާގެ މިދަތުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އިތުރުން ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި ދައުލަތުގެ އެހެން ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ދެގައުމުގެ ގުޅުންތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ.

އަދި މިދަތުރުގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކުލަވާލާނެ އެއްބަސްވުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ސަރުކާރުގެ މެދުގައި އެކުލަވާލެވުނު އެއްބަސްވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ސުޝްމާ ރާއްޖެއަށް މި ކުރައްވާ ދަތުރަކީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރެކެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
އިންޑިއާގެ ކިބައިން އަހަރަމެން ސަލާމަތްވާނީ ކިހިއްނެބާ؟؟
1 week ago އަސިމް
ނެތްތައް މުޒާހަރާއެއް ކުރުމެއް؟
1 week ago އެލެވޭޓް
Kaiveneege beyrun adhi kaiveneege hereygai hingaa rape akee gaboolu kureveyne kameh noon: Dhunya
ކައިވެނީގެ އެތެރެއިންނާ ބޭރުން ހިނގާ ރޭޕަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ދުންޔާ
38 minutes ago
Beynumee Gasima aai Aisha hen loabi vaane meeheh!
ބޭނުމީ ގާސިމާއި އައިޝާ ހެން ލޯބިވާނެ މީހެއް!
13 hours ago
Rayyithunnah iru handhaa tharithah vedhumah dheveyne vaahaka ves dhekki dhaane : Nasheedh
ރައްޔިތުންނަށް އިރު ހަނދާ ތަރިތައް ވެދުމަށް ދެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދެއްކިދާނެ: ނަޝީދު
14 hours ago
MDP ah majilis majority libijje nama raajjeygai budhufahlhi alhaane: Gasim
އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގައި ބުދުފައްޅި އަޅާނެ: ގާސިމް
17 hours ago
Nasheed Gaasim ah: Dhivehi bimakee dhivehi raajjeyge rayyithunge bimeh
ނަޝީދު ގާސިމަށް: ދިވެހި ބިމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިމެއް
16 hours ago
Maruvefavaa meehunna behumakee candidatunge kufoo hama nuvaa kamuge hekkeh: Rukuma
މަރުވެފައިވާ މީހުންނާ ބެހުމަކީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކުފޫ ހަމަނުވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް: ރުކުމާ
22 hours ago