އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

14 March 2019, 23:24
India ge External affairs minister aadeetha dhuvahu Raajje vadaigannavanee
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވްރާޖް (ވ) އާއި އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ފޮރިންމިނިސްޓްރީ

ދެދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ބުނީ ސުޝްމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ އާދީއްްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.


ސުޝްމާގެ މިދަތުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އިތުރުން ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި ދައުލަތުގެ އެހެން ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ދެގައުމުގެ ގުޅުންތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ.

އަދި މިދަތުރުގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކުލަވާލާނެ އެއްބަސްވުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ސަރުކާރުގެ މެދުގައި އެކުލަވާލެވުނު އެއްބަސްވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ސުޝްމާ ރާއްޖެއަށް މި ކުރައްވާ ދަތުރަކީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރެކެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
އަސިމް

އިންޑިއާގެ ކިބައިން އަހަރަމެން ސަލާމަތްވާނީ ކިހިއްނެބާ؟؟

4 months ago
އެލެވޭޓް

ނެތްތައް މުޒާހަރާއެއް ކުރުމެއް؟

4 months ago