އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ސީދާ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

އައިޝާ ރީމާ 14 March 2019, 18:37
India aai Pakistanaa dhemedhu seedhaa mashvarathah fashaifi
އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނުގެ ސުލްހައިގެ ލަވައިގެ މަންޒަރެއް/ފޮޓޯ: ޔޫޓިއުބް ސްކްރީންގްރޭބް

ކަތަރުޕޫރު ކޮރިޑޯ ގާއިމުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނާއި ދެމެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީދާ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

ކަތަރުޕޫރު ކޮރިޑޯ މަޝްވަރާތަކަކީ ޕާކިސްތާނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ކަތަރުޕޫރުގައި އޮންނަ ގުރުދުވާރާ ދަރުބާރު ސާހިބްއޭ ކިއުނު ސަރަހައްދާއި އިންޑިއާގެ ޕަންޖާބުގައި އޮންނަ ދުރުދާސްޕޫރު ޑިސްޓްރިކްޓް ގުޅާދޭ "ފާލަމެއް" ގާއިމުކުރުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެކެވެ.

މި ސަރަހައްދަކީ އިންޑިއާގެ ސިކުންނަށް މުހިންމު ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި އެގައުމުން ދެކެމުން އަންނަ ސަރަހައްދެކެވެ.

އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ހިނގާ މިމަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދަނީ އަތާރީ ވަގަހު ބޯޑަރުގެ އިންޑިއާއާއި ވީ ފަޅީގައެވެ.

މިމަޝްވަރާތަކަކީ އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނާއި ދެމެދު ފާއިތުވީ މަހެއްހާ ދުވަހު އުފެދުނު ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންގަނޑަށްފަހު ދެގައުމުންވެސް ސީދާ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާތަކެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!