ޕީޖީ އާއި އެކްޓިން ސީޕީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ޝައުޒަން އިބްރާހީމް 21 February 2019, 22:12
PG aai acting  CP majileehah haaziru kuranee
އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު / ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިއާ

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމާއި އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ ހަމީދު) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ކޮމެޓީއަކަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އެދި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް އާއި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީއިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ މެންބަަަރު އަދި ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 123 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ދެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އާރިފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބިޝާމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރާ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ރައީސް ޔާމީނާ މެދު އިންސާފުން އެއްކިބާވެ، ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ތަހުގީގްކޮށް ޕީޖީ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ ބާބުގެ ދަށުން 17، 19، 20، 33، 40، 45 އަދި 55 ވަނަ މާއްދާ އާއި ހިލާފުވެފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ބިޝާމް ހާޒިރުކުރުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައިވާކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ހުށެހެޅުމަށް ސޮއި ކުރައްވީ އޭނާގެ އިތުރުން ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ކަމަށް އަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކްޓިން ސީޕީ ހަމީދު މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ކޮމެޓީ (241) އަށެވެ. އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުގެ ގާނޫނުގެ އެ ހަތް މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ ކަމަށް އަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމީދު ހާޒިރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކާއި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ކަމަށް އާރިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޖަމާވި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެ ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Kaiveneege thereygai hingaa rape akee gaboolu kureveyne kameh noon: Dhunya
ކައިވެނީގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ރޭޕަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ދުންޔާ
1 minute ago
Touristunnah rahthah review koh comment dhevey system eh gaaim kuranee
ޓޫރިސްޓުންނަށް ރަށްތައް ރިވިއުކޮށް ކޮމެންޓް ދެވޭ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރަނީ
10 hours ago
Diplomat boardaa eku helmet naalhaa bridge ga dhuvvaa iru fuluhaku kaireegaa!
ޑިޕްލޮމެޓް ބޯޑާއެކު ހެލްމެޓް ނާޅާ ބްރިޖްގައި ސައިކަލް ދުއްވާއިރު ފުލުހަކު ކައިރީގައި!
13 hours ago
Hoonu gadhavumuge sababun kelaa dhanduthakugai alifaanuge haadisaa e hingaifi
ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކެލާގެ ދަނޑުތަކުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
14 hours ago
Nasheed Gaasim ah: Dhivehi bimakee dhivehi raajjeyge rayyithunge bimeh
ނަޝީދު ގާސިމަށް: ދިވެހި ބިމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިމެއް
16 hours ago
Flat shakuva hushahelhun bandhu vi iru hushahi shakuvaage adhadheh neygunu!
ފްލެޓް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ބަންދުވި އިރު ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ އަދަދެއް ނޭނގުނު!
17 hours ago