ރޯދައާއި ސުވާލު

"ދަ ޕްރެސް" ރޯދަ އާއި ސުވާލަކީ، ރޯދަ ނިމޭ އިރު އެންމެ ގިނަ ސުވާލު ރަނގަޅު ކުރާ ފަރާތަކަށް ކޮފީ މެޝިނެއް ލިބޭ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 6 އިން 12 އަށް 1 ސުވާލު، މެންދުރު 12 އިން އިރުއޮއްސި 6 އަށް 1 ސުވާލު އަދި އިރުއޮއްސި 6 އިން ރޭގަނޑު 12 އަށް 1 ސުވާލު ހުށަހަޅާނަމެވެ. ކޮންމެ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުވެސް އެ ސުވާލަކަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. ގަޑީގެ ފަހުން ފޮނުވާ ޖަވާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.


މިބައިގައި ސުވާލު ފެންނާނީ، ސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައެވެ.