ދަޕްރެސް ރޯދަ ކުއިޒް

"ދަ ޕްރެސް" ގެ ރޯދަ ކްއީޒަކީ ކިޔުންތެރިންގެ އާންމު މައުލޫމާތާއި ޖަވާބު ދިނުމުގެ ހުނަރު ވަޒަން ކޮށްލުމަށް ރޯދައަށް ހާއްސަކޮށް ގެނެސްދޭ ބައެކެވެ. ކްއީޒުގައި ދައްކާފައިވާ 5 ސުވާލަށް އެންމެ އަވަހަށް އެންމެ ގިނަ ޖަވާބު ރަނގަޅު ކުރާ މީހަކަށް 'ފްޑްބޭންކުން' ރޯދަ ވީއްލުމެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި 2 މީހަކަށް 'މަޒާޑާ' އިން ކޮފީ ލިބޭނެއެވެ.


Start
Continue