ކުއްލި ޚަބަރު
ހެންވޭރު ބޮޑުއަލިފާން: އެކަކު ނިޔާވެ، 10 ތަނެއް އަނދައި ހުލި
7 hours ago

ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި

04 June 2019, 18:17
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އާންމުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުން އިރު ބައެއް ކުޑަކުދިން ހިތް އުފާކޮށްލަން ކުޅެހަދަމުން ދިޔައެވެ. އަދި އީދާ ގުޅޭ ބޮޑުބެރާ ލަވަޔާއެކު އީދު މާލި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އުނދަގުލެއް ނެތި ފައިމަގުގައި އުޅެލަން ލިބުނު ވަގުތުކޮޅަކީ ހިތްގައިމު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ކަމުގައި ސުވާލު ކޮށްލި އެންމެވެސް ވެސް 'ދަ ޕްރެސް' އަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެދެނީ ފައިމަގުގައި އުޅޭނެ ގިނަ ވަގުތެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 1 ދުވަސް ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ
ފިތުރު އީދު 2019: ފައިމަގުގައި
ފިތުރު އީދު 2019: ފިއިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހިތް އުފާކޮށްލަނީ