19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

29 May 2019, 00:35
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
29 މޭ 2019 - 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ 87 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހުވާކުރެއްވީ 86 މެންބަރުންނެވެ. މިރޭ 9:30 ގައި ފަށާފައިވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި އާ މެންބަރުންނަށް ހުވާ ލާ ދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއެވެ. އެއަށްފަހު 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން ރައީސަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ނައިބު ރައީސާއަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ އިވާ އަބްދުﷲއެވެ.
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައީބު ރައީސާ އީވާ އަބްދުﷲ ވޯޓ ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވަން އެކުލަވާލި 5 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ދަޕްރެސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިއްރު ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް 5 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދަނީ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ހޮއްވަވާ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މާމިގިލިދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވޯޓު ދެެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސާގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އީވާ އަބްދުﷲ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މުހައްމަދު ނަޝީދު / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
ނިމިދިޔަ މަޖިލީހު ރައީސްގެ ގާސިމް އިބްރާހިމް / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވޯޓު ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކ) އަދި މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ވ) / ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، އެ މެންބަރަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ މޭޒުގައި އިށީންދެވަޑައިގެން / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މަޖިލިސް ތައްޔާރުކޮށްފައި. މަޖިލީހަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، މެންބަރުން ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްގެ ބަދަލުގައި އައިޕެޓް ބަހައްޓާފައި / ފޮޓޯ: މަޖިިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މަޖިލިސް ތައްޔާރުވެފައި / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އިންތިޙާބުވި މެންބަރުން ހުވާކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އިންތިޙާބުވި މެންބަރުން ހުވާކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރެއްވުމާއި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް