ކުއްލި ޚަބަރު
ހެންވޭރު ބޮޑުއަލިފާން: އެކަކު ނިޔާވެ، 10 ތަނެއް އަނދައި ހުލި
7 hours ago

މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން

28 May 2019, 12:55
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މެއި 28، 2019 - (މާލެ) ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު މަޢްރިބު ނަމާދަށް ދާ މީހުން ރޯދަ ވީއްލާނެ ސާމާނު ގިނަ ދިވެހިން ސަދަގާތުގެ ގޮތުގައި ހަދިޔާ ކުރެއެވެ. އަދި މި ތަކެތި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހުން ނުވަތަ އެ ބަހާނެ ވަކި ހާއްސަ ބަޔަކު ނަމާދަށް އަންނަ މީހުންނަށް ބަހައެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބިދޭސީން މިސްކިތްތަކަށް ރޯދަ ވީއްލަން ދާތަން ފެނެއެވެ. މިސްކިތްތަކަށް ރޯދަ ވީއްލަން ސަދަގާތުގެ ގޮތުގައި މައިލޯ ޕެކެޓާއި ތަފާތު ބުއިންތަކުގެ އިތުރުން ކަދުރު އަދި ކޭކްފަދަ ތަކެތި މީހުން ހަދިޔާ ކުރެއެވެ.
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މި ރޯދަ މަހު މަޢްރިބް ނަމާދަށް ދާ މީހުންނަށް މިސްތަށް އާންމުފަރާތްތަކުން ސަދަގާތްކުރާ ސާމާނު ރޯދަ ވީއްލަން ބަހާ އިރު، ބައެއް މީހުން ޕެކެޓްފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މަޢްރިބް ނަމާދު ވަގުތު ކައިރިވުމުން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބަހާ ސާމާނު ހޯދުމަށް މީހުން ކިއުގައި ޖެހިގެން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މަޢްރިބް ނަމާދު ވަގުތު ކައިރިވުމުން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބަހާ ސާމާނު ހޯދުމަށް މީހުން ކިއުގައި ޖެހިގެން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މަޢްރިބް ނަމާދު ވަގުތު ކައިރިވުމުން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބަހާ ސާމާނު ހޯދުމަށް މީހުން ކިއުގައި ޖެހިގެން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ސާމާނު ބެހުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު، ބިދޭސީން ކިއު ހަދާފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ސާމާނު ބެހުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު، ބިދޭސީން ކިއު ހަދާފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މަޢްރިބު ނަމާދަށް މިސްކިތައް ގޮސް ތިބި މީހުން ބަންގި ގޮވާނެ ވަގުތަކަށް އިންތިޒާރުގައި މިސްކިތު ފާރުބުރި މަތީގައި އިށީންދެގެން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލާ މީހުން ރޯދަ ވީއްލާނެ ސާމާނު ހިފައިގެން މިސްކިތު ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން / ފޮޓޯ: ދަޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލާ މީހުން ރޯދަ ވީއްލާނެ ސާމާނު ހިފައިގެން މިސްކިތު ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން / ފޮޓޯ: ދަޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލާ މީހުން ރޯދަ ވީއްލާނެ ސާމާނު ހިފައިގެން މިސްކިތު ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން / ފޮޓޯ: ދަޕްރެސް
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުން
މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލާ މީހުން ރޯދަ ވީއްލާނެ ސާމާނު ހިފައިގެން މިސްކިތު ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި އިރު، ރޯދަ ސާމާނު ބަހާ މީހާ ފަހަތުގައި ހުއްޓިލައިގެން / ފޮޓޯ: ދަޕްރެސް