ކުއްލި ޚަބަރު
ހެންވޭރު ބޮޑުއަލިފާން: އެކަކު ނިޔާވެ، 10 ތަނެއް އަނދައި ހުލި
7 hours ago

މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން

17 May 2019, 18:14
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މައްކާއާއި މަދީނާއަކީ އެބިމަކަށް ދިޔުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ގިނަބައެއްގެ ހިތުގައި ހިނގާ ބިމެކެވެ. މައްކާއާއި މަދީނާއަކީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ހާއްސަ މަގާމެއް ދެވިފައިވާ މުގައްދަސް ދެ ބިމެވެ. މި ފޮޓޯ ގެލަރީއަކީ މައްކާ އަދި މަދީނާއަށް އަހަރެން ކުރި ދަތުރުގައި ނެގި ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން ރައްކާ ކުރެވުނު ބައެއް ފޮޓޯއެވެ. މި ދަތުރުގައި ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ވިޔާ މަރުކަޒަށް ގޮސް އެކަމުގައި ބައިވެރިވެލުމުގެ ޝަރަފު އަހަންނަށް ލިބުނެވެ. ފޮޓޯ: ޝަމްއާން / ދަ ޕްރެސް
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
ގުބާ މިސްކިތް ބޭރުން ފެންނަ ގޮތް، ވަގުތަކީ ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތެވެ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
ގުބާ މިސްކިތް އެތެރެ ހުންނަ ގޮތް، ވަގުތަކީ ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތެވެ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މައްކާގެ ހަރަމްފުޅާ އެކު ބިނާ ކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ހޮޓާތައް އެއްފަރާތުން ފެންނަ އިރު އަނެއް ފަރާތުން އެފެންނަނީ ހަރަމްފުޅުގެ ބައެކެވެ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
ހަރަމްފުޅު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަ އިރު ކެރޭނު ތަކާއެކު ހަރަމްފުޅު ފެންނަ ގޮތް.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
ހަރަމްފުޅު ބޮޑު ކުރުމުގެ ޕްލޭނުގެ ނަކަލެއް.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
ހަރަމްފުޅު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަ އިރު ކެރޭނު ތަކާއެކު ހަރަމްފުޅު އަދި ގެފުޅު ފެންނަ ގޮތް.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަ އިމާރާތް.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
އުހުދު ހަނގުރާމައިގައި ޝަހީދުވި ބޭކަލުންގެ މަގުބަރާ ކަމަށް ބުނާ މަގުބަރާ ފެންނަ ގޮތް.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
އުހުދު ފަރުބަދަ އާއި މައިދާން މިހާރު ފެންނަ ގޮތް
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
އުހުދު ފަރުބަދަ އާއި މައިދާން މިހާރު ފެންނަ ގޮތް
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މައްކާގެ ހަރަމްފުޅާ އެކު ބިނާ ކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ހޮޓާތައް.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މި މިސްކިތަކީ ނަމާދަށް ތިއްބާ ﷲ ގެ ވަހީއާއެކު ގިބުލަ ބަދަލުވި ވިސްކިތެވެ. ކައުބަތުﷲ ގެފުޅަށް ގިބުލަ ބަދަލު ވުމުގެ ކުރިން މުސްލިމުންގެ ގިބުލަ އަކީ ގުދުސްގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް އަގްޞާއެވެ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މި މިސްކިތަކީ ނަމާދަށް ތިއްބާ ﷲ ގެ ވަހީއާއެކު ގިބުލަ ބަދަލުވި ވިސްކިތެވެ. ކައުބަތުﷲ ގެފުޅަށް ގިބުލަ ބަދަލު ވުމުގެ ކުރިން މުސްލިމުންގެ ގިބުލަ އަކީ ގުދުސްގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް އަގްޞާއެވެ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މަދީނާގައި ހުންނަ ރަސޫލާގެ މިސްކިތުގައި ވާ ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅު ކަމަށް ބުނެވޭ އަލްރަވްޟާ އަލްޝަރީފް. މި ބިންކޮޅުގައި ހުންނަ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ﷺ) ގެ މިޙްރާބްކޮޅުގައި ނަމާދު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ ހަރަމް ތެރެ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މަދީނާގައި ހުންނަ ރަސޫލާގެ މިސްކިތުގައި ވާ ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅު ކަމަށް ބުނެވޭ އަލްރަވްޟާ އަލްޝަރީފް. މި ބިންކޮޅުގައި ހުންނަ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ﷺ) ގެ މިޙްރާބްކޮޅުގައި ނަމާދު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މަދީނާގައި ހުންނަ ރަސޫލާގެ މިސްކިތުގައި ހުންނަ ރަސޫލާގެ މެންބަރުކޮޅު.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ ދޮރުކޮޅެއް.
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބައެއް ތަންތަން
މަދީނާގެ ހާއްސަ ބިންތައް ފެށޭ ހިސާބު ރަމްޒުކޮށްދޭ ބޯޑެއް.