ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން

05 May 2019, 19:31
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދަމަހަށް ހުކުރުމިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ސިޔާސީ އެތައް ބޭފުޅުންނެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ފާރުގައި ކުލަލައި، ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް، މުންނާރުގެ ބުޑު މަރާމާތުކޮށް، ވަޅުދިޔަ ހިއްކައި ވެލިލުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.
ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ވަޅުދިޔަހިއްކުމުގައި ރައީށް ސޯލިހު އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރައީސް ސޯލިހު އަދި މިނިސްޓާ ޔުމްނާ / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދައަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވައި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް، ވެލިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ / ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް، ވެލިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ / ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް ހުކުރުމިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލިވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ އެރިކް ފޯލްޓް އާއި މިނިސްޓާ ޔުމްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް ހުކުރުމިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލިވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް ހުކުރުމިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލިވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ފާރުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަސް ގެންދަނީ / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް، ވެލިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ / ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ފާރުގައި ކުލަލުމާއި މުންނާރުގެ ބުޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން އިސްވެ މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ރޯދައަށް ހުކުރު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ވަޅުދިޔަ ހިއްކުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ