ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު އީސަ ހައްޔަރު ނުކުރަން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ނުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީން) ނިންމައިފިއެވެ.

ޕީޖީން ބުނީ އެގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ނިމި، އެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮތުމުން، ދައުވާ ކުރުމާމެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށްވުމާއި ތަހުގީގަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ނަގައި ނިމިފައިވާތީ، ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އޮތް ފުރުސަތު ކުޑަވާނެތީ ކަމަށެވެ. އަދި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި ވާތީ އާއި އެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅި އިރުގެ ހާލަތާއި، މިހާރުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެފައި ވާތީ ކަމަށެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން އަމުރަކަށް އެދުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އެ އަމުރެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އީސަ ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓުގައި އަމުރަކަށް އެދިފައި ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލާގައިއެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަސްރާ ނަސީމް އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނީޔާގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ އަސްރާގެ ގައިގައި ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގައި، ދަރިފުޅު އަސްރާގެ އަތުން ގަދަކަމުން އަތުލައި ގޭގެ ބެލްކަނިން ބޭރަށް، މަގު މައްޗަށް އެ ކުއްޖާ ދިއްކޮށް ވައްޓާލައި މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ފައި ވާތީއެވެ. އަދި ތަކުރާރުކޮށް ގެވެށި އަނިޔާ އީސަގެ ފަރާތުން ލިބޭ ކަމަށް އަސްރާ ހުށަހަޅާފައިވާތީއެވެ.

އީސައަށް ކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އެ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީން އޭނާ ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް މިވަގުތު ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާތީ، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށްޓަކާ ކަމަށް އީސަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އީސަ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ހުރިހާ މަގާމުތަކުންވެސް ވަނީ އެކަހެރި ކޮށްފައެވެ.