މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތް ރަށަށް ހައްލު ދެވިއްޖެ: ޓޫރިޒަމް

ޝައުޒަން އިބްރާހީމް 21 February 2019, 15:28
Madaikai huttifai oi 5 rashah hallu devihje
ހއ. ވަށަފަރު. ފޮޓޯ/ ސޯޝަލްމީޑިއާ

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ 2 އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ރަށްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އެބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ 5 ރަށެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ރަށްތަކަކީ، ކ. ކާށިދޫ، އދ. މަންދޫ، ރ. ވާދޫ، ހއ. އުތީމު އަދި ހއ. ވަށަފަރެވެ.

އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ހައްލުކުރުމަށް އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބިންތައް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކު 18 އަދި 19 ފެބްރުވަރީ 2019 ގައި ބައްދަލުކޮށް އެބިންތައް ތަރައްގީ ނުކުރެވި ލަސްވުމަށް ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުތައް އޮޅުންފިލުވައި އެކަންތައްތައް މިހާރުވަނީ ހަައްލުކުރެވިފައި ކަމަށް ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމަޒަކީ މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސް، މިދަފަ މަޝްރޫއުތަކުން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ މަންފާ ލިބުމެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Touristunnah rahthah review koh comment dhevey system eh gaaim kuranee
ޓޫރިސްޓުންނަށް ރަށްތައް ރިވިއުކޮށް ކޮމެންޓް ދެވޭ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރާނީ
9 hours ago
Diplomat boardaa eku helmet naalhaa bridge ga dhuvvaa iru fuluhaku kaireegaa!
ޑިޕްލޮމެޓް ބޯޑާއެކު ހެލްމެޓް ނާޅާ ބްރިޖްގައި ސައިކަލް ދުއްވާއިރު ފުލުހަކު ކައިރީގައި!
13 hours ago
Hoonu gadhavumuge sababun kelaa dhanduthakugai alifaanuge haadisaa e hingaifi
ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކެލާގެ ދަނޑުތަކުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
14 hours ago
Nasheed Gaasim ah: Dhivehi bimakee dhivehi raajjeyge rayyithunge bimeh
ނަޝީދު ގާސިމަށް: ދިވެހި ބިމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިމެއް
15 hours ago
Flat shakuva hushahelhun bandhu vi iru hushahi shakuvaage adhadheh neygunu!
ފްލެޓް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ބަންދުވި އިރު ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ އަދަދެއް ނޭނގުނު!
16 hours ago
Ziyaadhaage massalaigai Criminal Courtge ninmmun rangalheh noon: PG office
ޒިޔާދާގެ މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ޕީޖީ އޮފީސް
17 hours ago