ކުއްލި ޚަބަރު
ސްރީލަންކާގައި ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
6 minutes ago

ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިކަން ބަލައިގަންނާނަން: ނެދަލަންޑްސް

އައިޝާ ރީމާ 11 February 2019, 07:41
Palestine rayyithunge rahvehikan balaigannaanun: Netherlands

15 މެއި 1948ގެ ފަހުން އުފަންވެފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އުފަންވީ ތަނަކީ ޣައްޒާ ނުވަތަ ހުޅަނގު އައްސޭރި ކަމުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ނެދަލަންޑްސް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މި ތާރީހުގެ ފަހުން އިރުމަތީ ގުދުސްއަށް އުފަންވީ މީހުންގެ ރަށްވެހިކަންވެސް ހަމަ އެގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ނެދަލަންޑްސްއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ނެދަލަންޑްސްގެ ދާހިލީ ވުޒާރާއިން އާންމު ކުރި ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މަދަނީ ދަފުތަރުން ބަލައިގަންނަ ބިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި ޣައްޒާ ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރަހައްދުތަކަކީ އިސްރާއީލަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ނުފޫޒެއް ހިންގޭނެ ސަރަހައްދުތަކެއް ނޫނީ އިސްރާއީލުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލީ ބާރު ހިންގޭނެ ސަރަހައްދެއް ނޫންކަމަށް ނެދަލަންޑްސްއިން ބަލައިގަންނަ ކަމަށްވެސް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކަންމިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ފަލަސްޠީނުގެ ދައުލަތަކީ ވަކިވެފައިވާ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް ނެދަލަންޑްސްގެ ސަރުކާރުން އަދި ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނެދަލަންޑްސްގައި ވަޒަންވެރިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އުފަން ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހެނީ 'އިސްރާއީލު' ނުވަތަ 'ނޭނގޭ' ކަމަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Breaking News Sri Lanka gai bomuge varugadha hamalathakeh dheefi
ސްރީލަންކާގައި ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
6 minutes ago
Nusrathuge haqqugai bangaalhun bodu muzaaharaa ah!
ނުސްރަތުގެ ހައްގުގައި ބަންގާޅުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް!
21 hours ago
Yemen hanguramaigai maruvi meehunge adhadhu lakka akaa gaathah
ޔަމަނު ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކާ ގާތަށް
21 hours ago
Khashoggi ge maraa gulhigen jaasoosee officerakunthakeh hayyarukoffi
ޚަޝޯގީގެ މަރާ ގުޅިގެން ޖާސޫސީ އޮފިސަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
1 day ago
Libya ge idhikolhu hanguramaveriya ah Trump ge calleh
ލީބިއާގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިޔާއަށް ޓްރަމްޕްގެ ކޯލެއް
1 day ago
India aai Pakistan viyafari gulhunthah kandalaifi
އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނު ވިޔަފާރި ގުޅުންތައް ކަނޑާލައިފި
2 days ago