ކުއްލި ޚަބަރު
ސްރީލަންކާގައި ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
5 minutes ago

އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ހިމަބިހީގެ ނުރައްކާ!

އައިޝާ ރީމާ 10 February 2019, 07:38
Asia ge baeh qaumuthakah himabiheege nurakka

ފިލިޕީންސްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިންޒާރުކޮށްފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގައި ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެރިރަށް މެނީލާވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ހެލްތް އެޕިޑަމޮލޮޖީ ބިއުރޯގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގެ ނިޔަލަށް ހިމަބިހި ޖެހިގެން 1813 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މި ބަލީގައި 26 މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 74 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ހިމަބިއްސަކީ އޭގެ ނުރައްކާ، ކުޑަކުދިންނަށް، ހާއްސަކޮށް ތުއްތު ކުދިންނަށް އިންތިހާއަށް އިތުރުވާ ބައްޔެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުދިންނަށް މި ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ތައިލޭންޑްގައި ވެސް ހިމަބިހި ފެތުރެން ފަށާފައިވާ އިރު، ވިލާތު ބައްރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަށް މި ބަލި ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Breaking News Sri Lanka gai bomuge varugadha hamalathakeh dheefi
ސްރީލަންކާގައި ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
5 minutes ago
Nusrathuge haqqugai bangaalhun bodu muzaaharaa ah!
ނުސްރަތުގެ ހައްގުގައި ބަންގާޅުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް!
21 hours ago
Yemen hanguramaigai maruvi meehunge adhadhu lakka akaa gaathah
ޔަމަނު ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކާ ގާތަށް
21 hours ago
Khashoggi ge maraa gulhigen jaasoosee officerakunthakeh hayyarukoffi
ޚަޝޯގީގެ މަރާ ގުޅިގެން ޖާސޫސީ އޮފިސަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
1 day ago
Libya ge idhikolhu hanguramaveriya ah Trump ge calleh
ލީބިއާގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިޔާއަށް ޓްރަމްޕްގެ ކޯލެއް
1 day ago
India aai Pakistan viyafari gulhunthah kandalaifi
އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނު ވިޔަފާރި ގުޅުންތައް ކަނޑާލައިފި
2 days ago