Scroll
Year 2020 Review
Year 2020 Review
Year 2020 Review
Year 2020 Review
Year 2020 Review

ކަލަންޑަރުން ފޮހެލި 2020

ނިމެމުން މިދާ އަހަރަކީ، ކަލަންޑަރުގައި ނުހިމެނޭ އަހަރެއްކަމުގައި އެތައްބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ދުނިޔަވީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ހުއްޓުން ގެނުވި އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އިޖުތިމާއީ، އިގުތިސޯދީ، ތައުލީމީ، ސިއްހީ އަދި ޖަމާއަތުގައި ކުރާ ދީނީ އަޅުކަމަށްވެސް ހުރަސް އެޅިގެން ދިޔައެވެ. "ދަޕްރެސް 2020" މި ހާއްސަ ކޮށްލަނީ ނިމެމުން މިދާ އަހަރުގެ ހަނދާން ތަކާއެކު 2021 އަށް ކުރާ އުއްމީދު އާކުރަމުންނެވެ.


ސިޔާސީ

ނިމެމުން މިދާ އަހަރަކީ، ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ނަމަވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން އަޑިގުޑަން ބޮޑު އަހަރެކެވެ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ އަޑު ގަދަވުމާއި ބިދޭސީންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އޮންނަ ބިދޭސީންގެ ކޮންޓްރޯލް ވަރުގަދަ ކުރި އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އަތުލި އަހަރެއްވެސް މެއެވެ. މަސްވެރިންނާއި މަތިންދާބޯޓު ދުއްވަން ދަސްކުރާ ކުދިންނަށް ހައްލެއް ހޯދައި ނުދެވި ނިމޭ އަހަރެކެވެ.

ދުނިޔެ

ލޮލަށްވެސް ނުފެންނަ ކުޑަކުޑަ ވައިރަސް، މާ ސިންގާ ބޮޑު ދުނިޔެ ހުއްޓުމަށް ގެނައެވެ. ސްޕާ ޕަވަރުން ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރި ކުރިއެވެ. ހަަތިރާރުގެ ވާދަވެރިކަމުގައި އޮތް ދުނިޔެ ހިމޭން ކޮށްލިއެވެ. ތެލުގެ އަގު ސުމަކަށް ތިރި ވިއެވެ. ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކުގެ އަޑުގަދަވިއެވެ. ޗައިނާއާއި އިންޑިއާ އަދި އެމެރިކާގެ ކޯޅުންތަކަށްވެސް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވިއެވެ.


ކޮވިޑް-19

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އައިއިރު ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބޮޑުތަނުން ރަނގަޅު ވި ނަމަވެސް އަހަރު ނިމެން 2 ދުވަހަށް ވީ އިރު ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ގްރާފު މައްޗަށް މިސްރާބު ޖަހައިފިއެވެ. ކޮވިޑްގެ ކުއްލި ގިނަ ވުމެއް އައީ ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ފަހުއެވެ. ކޮވިޑަށް އޮތް ފަރުވާގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެ ހޯދަމުން ދާ ވެކްސިން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ކުރެވޭ އުއްމީދު އިތުރުވެގެން ގޮސްފައި ވާއިރު ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އައި ލޮކްޑައުންއާއެކު ކުރިމަތިވި ނަފްސާނީ މައްސަލަތައްވެސް ރާއްޖޭގައި މިއަހަރު އިންތިހާއަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

20 އިން 20

އުންމީދާއެކު 2021

އެތައްބައެއްގެ ހިތްތަކަށް މޮޅިވެރިކަމާއި ގިލަންވެރިކަން ގެނައި 2020 މިއަދު ނިމޭ އިރު 2021 އަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ އުންމީދުތަކަކާއެކުއެވެ. އެތައް އަހަރެއްގެ ފަހަށް ސޮއްސާލި 2020 ހަނދާން ނައްތާލުމަށް ފަހު، ހިންދެމިލުމުގެ އުންމީދުތަކާއެކުއެވެ. އިގްތިސޯދީ، އިޖުތިމާއީ، ސިއްހީ، ތައުލީމީ އަދި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދާއިރާއިން ކުރެވޭ ފޮނި އުންމީދުތަކާއެކުއެވެ. 2021 ގެ ބަޖެޓުން އެ އުންމީދުތައް ހާސިލު ވުމަށް އެދިގެން ތިވެއެވެ.


ސިއްހަތު 4,055 މިލިއަން ރުފިޔާ
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުވުމަށް 7,030 މިލިއަން ރުފިޔާ
ތައުލީމު 7,030 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި 2,408 މިލިއަން ރުފިޔާ
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން 3,702 މިލިއަން ރުފިޔާ
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން 1,856 މިލިއަން ރުފިޔާ
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން އަދި އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުން 1,431 މިލިއަން ރުފިޔާ
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތާއި، އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް 6,485 މިލިއަން ރުފިޔާ
2021 ބަޖެޓު އިތުރު ތަފްސީލު www.budget.gov.mv