"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން

19 February 2020, 13:36
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގެ ޖަލްސާ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ސަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2020" އިފްތިތާޙު ކުރުން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް