ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން

19 February 2020, 12:29
 ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން
ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. މި މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައި ވަނީ 18 ފެބްރުއާރީ 2020، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:45 ގައެވެ.
 ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން
ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން
ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން
ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން
ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން
ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން
ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން
ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް