ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް 9568| އެކްޓިވް 1452| ރަނގަޅުވި 8077| މަރުވި 33
Last updated 2 hours ago
Maldives Global HELP
Infected9,568
Currently Sick1,452
Deaths33
Recovered8,077
Infected30,219,690
Currently Sick7,334,700
Deaths948,153
Recovered21,936,837

Call Hotline 1676

Flu Clinic (Senahiya Hospital): 08:00 to 22:00 hrs
Travel Clinic (Behind Malé Hiya-2): 24-hours
Expat Clinic: 10:00 to 22:00 hrs

"އައިމިނާދީސް - ޓްރޫލީ މޯލްޑިވިއަން"

27 January 2020, 00:02
ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި "އައިމިނާދީސް - ޓްރޫލީ މޯލްޑިވިއަން" އަކީ، ދިވެހި ވަންތަ ކެއުންތަކަށް ހާއްސަކޮށް ހުޅުވި އައުޓްލެޓެކެވެ.
އާމިނާދީސްގެ އަލަ މެޓާ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ކާށި މުޑި ހަލުވާ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އުފެއްދުމެއް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓް ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އުފެއްދުމެއް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ބަރަބޯ ހަލުވާ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓް ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ކުއްޅަވައް ހަލުވާ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ކުއްޅަވައް ހަލުވާ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ހުނި ހަކުރު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ގިފްޓް ބޭގް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އުފެއްދުމެއް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓް ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ކާށި މުޑި ހަލުވާ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓް ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓް ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ރާހުތު މިރުސް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓް ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ގިތެޔޮ މިރުސް ސޯސް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އުފެއްދުމެއް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓް ތެރެއިން ބައެއް އުފެއްދުންތައް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ އައުޓްލެޓްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
އާމިނާދީސްގެ ކަދުރު އަސާރަ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް