މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން

13 March 2019, 11:55
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މާޗް 12، 2019 - މާލެއިން ކައްދޫއަށް، އަދި ކައްދޫއިން ގަމަށް ދަތުރު ކުރި މި ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައި ވަނީ މެންދުރު 12:21 ގައެވެ. ނަމަވެސް މި ފްލައިޓަށް ޖެއްސުނީ އެއްގަޑި އިރާއި 20 މިނިޓް ފަހުން މެންދުރު 1:37 ގައެވެ. މި ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރީ މުޅިއެކު 44 މީހުންނާއި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ އިތުރުން ފްލައިޓްގެ ކްރޫއިންނެވެ. ފްލައިޓުގެ ކެޕްޓަނަކީ އަބްދުލް ބާސިތު އިބްރާހީމެވެ.
ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓު ކިއު2-118ގެ ކެޕްޓަން އަބްދުލް ބާސިތު އިބްރާހީމް / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 ގައި ދަތުރުކުރި ފްލައިޓް ސުޕަވައިޒާ ހަސްނާ މުހައްމަދު / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 ގައި ދަތުރުކުރި ފަސްޓް އޮފިސާ ރިމާހް ރުޝްދީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ފްލައިޓް ކިއު2-118 ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަން އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަން އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 ފްލައިޓުގައި ފަތުވެރިންވެސް ދަތުރުކުރި / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 ދަތުރުކުރީ މާލެއިން ކައްދޫއަށް އަދި ކައްދޫއިން ގަމަށް / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118އިން ޖުމްލަ 44 ފަސިންޖަރުން ދަތުރު ކުރި / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 ގަން އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސި އިރު ގިނަ އާންމުން އެއާޕޯޓުގައި / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 ގަން އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސުނީ އެއްގަޑި އިރާއި 20 މިނިޓް ފަހުން / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަން އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަން އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ހެދި ލޭންޑްނުކޮށް ގިނަ އިރުތަކަކަށްފަހު ގަން އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސާފައި / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަމު އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަމު އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަމު އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަމު އެއާޕޯޓުގައި / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަން އެއާޕޯޓުން ނުކުމެ އާއިލާއާ ބައްދަލު ކުރަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑް ކުރި އިރު ރެޑް ކްރެސެންޓުން ގަން އެއާޕޯޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑިންގްނަށް ފަހު ފަސިންޖަރުން ގަމު އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނީ / ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ
މައްސަލަ ދިމާވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކިއު2-118 ލޭންޑުކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ކިއު2-118 އެމާޖެންސީ ލޭންޑްކުރުމުގެ ތެރެއިން : ފޮޓޯ: ޒޫމްސް ފޮޓޯގްރަފީ