ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ

10 December 2019, 00:50
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ފައެވެ. މި ހަފްލާގައި ގާސިމް އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަބަލުން އާއިސަތު ނަހުލާ ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިންފައެވެ.
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ޖޭޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޖޭ ޕީގެ ރަތްފިޔަ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް