ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް

05 October 2019, 12:10
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާރު 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވެފައި ވާއިރު މިއަދު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ފެށި ޕްރޮގްރާމުގައި ރަޖިސްޓާ ވުމަށް އެތައްހާސް ބިދެސީންނެއް ދަނޑަށް ވަދެ ދަނޑުވަނީ ފުރާލާފައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ދަނޑު ބޭރުގައި ކިއު ހަދާފައި ވާއިރު ދަނޑުގެ ހުޅަނގުފަރާތު ސިޑި ބަރީގައި 3000 އެއްހާ ބިދެސީން ތިބި ކަމަށް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް މަގުމަތީގައި ކިއު ހަދާފައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް މަގުމަތީގައި ކިއު ހަދާފައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ގަޅޮލުދަޑުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ގަޅޮލުދަޑުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ގަޅޮލުދަޑުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ގަޅޮލުދަޑުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް މަގުމަތީގައި ކިއު ހަދާފައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ގަޅޮލުދަޑުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ގަޅޮލުދަޑުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ގަޅޮލުދަޑުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ގަޅޮލުދަޑުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހިންގާ ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓާ ވުމަށް ގަޅޮލުދަޑުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫޕް | ދަޕްރެސް