ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން

05 March 2019, 22:20
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
މާޗް 5، 2019 - ސެމްސަންގް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އެސް10 ސީރީސްގެ ފޯނު ދިރާގުން ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް ޕޯޓިކޯ އޭރިއާގައި މިރޭ ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ރީޖަނަލް ބްރާންޗްގެ އިސްވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި ފަޓާެއްވެސް ވަނީ ހޮވާފައެވެ.
ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެސް10 ދައްކާލަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެސް10 ދައްކާލަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ދިރާގުގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސާ ރޮބިން ވޯލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ދިރާގުގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސާ ރޮބިން ވޯލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ދިރާގުގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސާ ރޮބިން ވޯލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ރީޖަނަލް ބްރާންޗްގެ ޑިރެކްޓާ މޯބައިލް ވައިކޭ ވާންގް ވާހަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ރީޖަނަލް ބްރާންޗްގެ ޑިރެކްޓާ މޯބައިލް ވައިކޭ ވާންގް ވާހަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އަދި އެސް10 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް