ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

30 September 2019, 19:52
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
މިއަދު 3:40 ހައިރު، ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ، އަލިފާންގަނޑު ފެތުރި އެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް 4 ތެޔޮ ބައުޒަރުގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. އަލިފާން ރޯވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އަލިފާން ނިއްވާލާފައި ވާއިރު، އަލިފާން ރޯވި ލޯންޗު ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައި، ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި މިހާދިސާގައި 9 މީހަކަށް އަނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 2 މީހަކު އޮތީ ސީރިއަސް ހާލަތުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އާމުންނާއިއި ފުލުހުންގެ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ނިއްވެވުމަށް ފަޔަރު އެން ރެސްކިއު ސާވިސްއިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އާމުންނާއިއި ފުލުހުންގެ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ނިއްވެވުމަށް ފަޔަރު އެން ރެސްކިއު ސާވިސްއިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެތަން ނިއްވަމުން ދަނިކޮއް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެތަން ނިއްވަމުން ދަނިކޮއް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެތަން ނިއްވަމުން ދަނިކޮއް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނިކޮށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް