"ޓުއަަރިޒަމް އިންޑަސްރީ ޖޮބް ފެއާ" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

28 September 2019, 02:07
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ "ޓުއަަރިޒަމް އިންޑަސްރީ ޖޮބް ފެއާ" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމީޔާތު 27 ސެޕްޓޭންބަރ 2019 ގައި މާލެ 2 ނަންބަރު ޖެޓީ އަދި ފަރުކޮޅުުށީގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓާ އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް އާއި މިނިސްޓާ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އަލީ ވަހީދާއި، ޑެޕިއުޓީ މިިނިސްޓަރު އޮފް ޓުއަަރިޒަމް ޑޮކްޓަރް ނައުޝާދު މުހައްމަދު އަދި ރައްޔަތުން މަޖިލީސް ގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
2019 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް