ސައިރިސް ކޮލެޖުގެ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުން

26 September 2019, 12:46
ސައިރިސް ކޮލެޖުގެ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުން
ސައިރިސް ކޮލެޖުން ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ގެ ކޯސްތަކެއް ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މި ކޯސް ތައާރަފް ކޮށްފައި ވަނީ 26 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގައެވެ. މި ކޯހުގެ މައިގަޑު މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ މީހުނަށް ސައިކޮލަޖީ އުގަންނައިދީ ގިނަބަޔަކު ތަމްރީން ކުރުމެވެ.
ސައިރިސް ކޮލެޖުގެ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުން
ސައިރިސް ކޮލެޖުން ތައާރަފު ކުރާ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ސައިރިސް ކޮލެޖުގެ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުން
ސައިރިސް ކޮލެޖުން ތައާރަފު ކުރާ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ސައިރިސް ކޮލެޖުގެ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުން
ސައިރިސް ކޮލެޖުން ތައާރަފު ކުރާ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ސައިރިސް ކޮލެޖުގެ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުން
ސައިރިސް ކޮލެޖުން ތައާރަފު ކުރާ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ސައިރިސް ކޮލެޖުގެ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުން
ސައިރިސް ކޮލެޖުން ތައާރަފު ކުރާ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް
ސައިރިސް ކޮލެޖުގެ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުން
ސައިރިސް ކޮލެޖުން ތައާރަފު ކުރާ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިކޮލަޖީ ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕުރެސް