ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު

22 September 2019, 22:33
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅު ހެންވޭރުގައި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެގެންނެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 6 ގެއަކާއި 4 ކެމިކަލް ގުދަން ވަނީ އަނދާފައެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި 80 އަށް ވުރެ ގިނަ އާއިލާ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު، ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ މުޅި އުމުރު ދުވަހު ކުރި މަސައްކަތް އަނދާ ހުލިއަށްވީއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންގެ ގިނަސާމާނުތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެ ދިޔައީއެވެ.
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، މުޅި ސަރަހައްދަށް ފެތުރުނު އަލިފާންގަނޑު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް