ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

21 September 2019, 20:27
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އިރާކޮޅު މާލޭގެ ހެންވޭރުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ވަނީ 4 ގުދަނަކާއި 6 ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަަބުން ގެއްލުން ވެފައެވެ. އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ ހ.ތިލަފުށީގޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައެވެ. އެއަށްފަހު އަލިފާންގަނޑު ފެތުރި ކަރިރީ ހުރި ގެތަކުގައި ވަނީ ހުޅު ހިފާފައެވެ. މި ހާދިސާގައި 46 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޝައުނާ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަށް ވަނީ ކަލާފާނު ސްކޫލުގައިވާ ވަގުތީ ހިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފައެެވެ.
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެއަކުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަޔަކު ނެރެނީ
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ވޮލެންޓިޔަރަކު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހަކަށް އެހީތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ކަލާފަން ސުކޫލުގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ރައިސުލް ޖުމުހުރިއްޔާގެ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީމް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ތަން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ކަލާފަން ސުކޫލުގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ކަލާފަން ސުކޫލުގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ޑިފެސްމިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެމްއެންޑީއެފް ބޭފުޅުން ހަރާތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ެއެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރު އެންޑް ރެސްކިއުގެ ކޮމިސްނަރު މީޑިޔާއަށް ވާހަކަ ދައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ވޮލެންޓިޔަރުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހަކަށް އެހީތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އާމު ރައްޔަތުން ފޯރުކޮއްދެއްވާފައިވާ ތަކެތި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެމްއެންޑީއެފް ބޭފުޅުން ހަރާތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެތެރެއިން ހިރިޔާ ސުކޫލޫން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޭނުން ކުރެއްވި ވެހިކަލް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޭނުން ކުރެއްވި ވެހިކަލް އެއް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ކަލާފަން ސުކޫލުގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދިި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ކަލާފަން ސުކޫލުގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް އާމުންގެ އެހީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެމްއެންޑީއެފް ބޭފުޅުން ހަރާތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޮވޮލެންޓިޔަރުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހަކަށް އެހީތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެމްއެންޑީއެފް ބޭފުޅުން ހަރާތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޮވޮލެންޓިޔަރުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހަކަށް އެހީތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޭނުން ކުރެއްވި ވެހިކަލް އެއް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ގެއްލުންވި ތަކެތި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޯވެފަައިވާ ސަރަހައްދުގައި އާންމުންގެ އެތައް ބަޔަކު އެއްވެފައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ވެހިކަލް އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ހުރި ވަގުތީ ހިޔާގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ދުވަސްވީ މީހަކު ސަލާމަތްކުރާ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޯޓެއް / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝަޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ކަލާފަން ސުކޫލުގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ކަލާފަން ސުކޫލުގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ފުރެސް
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާން ރޯވި ގެ އަރިއަޅާލައިގެން ވެއްޓިފައި
ހެންވޭރުގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފުލުހުން އަދި ސިފައިނުން ހަރަކާތްްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ސޯސަލް މީޑިޔާ | ދަ ޕުރެސް