2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ

16 September 2019, 22:25
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު އަދި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ވެސް ވަނީ ބަވެރިވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ. މި ހަފްލާގައި 407 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ އިނާމު ދީފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓްޕް އެޗީވާސްގެ ތެރެއިން 8 ދަރިވަރަކު ވަނީ މުޅި ދުނިޔޭންވެސް އެއްވަނަ ހޯދާފައެވެ.
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (ވ) އިނާމް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (ވ) އިނާމް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (ވ) އިނާމް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (ވ) އިނާމް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (ވ) އިނާމް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (ވ) އިނާމް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް (ވ) އިނާމް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސުލް ޖުމުހުރިޔާގެ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި އެޑިއުކޭސަން މިނިސްޓަރު އާއިސަތު އަލީ އިނާމް ދެއްވުމަށް ފަހު ފޮޓޯ އަކަށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސުލް ޖުމުހުރިޔާގެ ނައިބް ފައިސަ ނަސީމު (ވ) އިނާމް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ފިނޭސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އާމިރު ފޮޓޯ ނަންގަވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ފިނޭސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އާމިރު (ވ) އިނާމް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް / ދަ ޕުރެސް