ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން

01 March 2019, 18:34
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
މާޗް 1، 2019 - ކޮކާކޯލާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަތިގަނޑު ޕްރޮމޯޝަނުން ޕްރިމިއާ ލީގް މެޗެއް ބަލާލަން ދިއުމަށް ހޮވި ނަސީބުވެރި ހަތަރު ފަރާތަކާއި، ޓީވީ ލިބޭ ޑެއިލީ ލަކީ ޑްރޯގެ ބައެއް ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ސިޓްރޮން ބައި ލެމަން ގްރާސް ގައި އޮތް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ވީކްލީ ލަކީޑްރޯއިން ޕްރިމިއާ ލީގު މެޗެއް ބަލާލުމަށް ގެންދާ ނަސީބުވެރިންނާއި ޑެއިލީ ލަކީޑްރޯ އިން ޓީވީ ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ޗެއާމަން ހުސައިން އާރިފެވެ.
ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޕްރިމިއާ ލީގް މެޗް ބަލާލަން ދިއުމަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޕްރިމިއާ ލީގް މެޗް ބަލާލަން ދިއުމަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމް ދިނުން
ކޮކާކޯލާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ޑެއިލީ ލަކީޑްރީއަށް ހޮވުނު ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީ ހަދިޔާކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް