ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު

14 August 2019, 15:03
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު
މިއަހަރުގެ ބޮޑު އީދަކީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބޮޑު އީދެކެވެ. ތަފާތު އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއް އޮތީ ފުރިފައެވެ. ކުދި ބޮޑު އެންމެން ބައިވެރިވެ އުފާ ފާޅުކުރި މި ބޮޑު އީދުގައި މާލި ކުޅިވަރު ކުޅުނު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފަނުން ވިޔެ ހަދާފައި ހުރި މާއްޔާއި މަހާއި އެނޫންވެސް ތަފާތު އެކިއެކި މާލިތައް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. އީދުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ފޮޓޯ ގެލެރީއަށް މިފަހަރު އިތުރުވެގެން މިދަނީ މާލި ކުޅިވަރެވެ.
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރު
ބޮޑު އީދު މާލި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް