އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު

13 August 2019, 13:21
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން ފާހަގަ ކުރީ ވަރަށް ވެސް ތަފާތުކޮށެވެ. ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ވެގެން މީދޫގައި އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރީ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ހުނަރުވެރިކަމާ އެކުއެވެ.
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ނައުކޮޅު / ފޮޓޯ: އީމަން މުހައްމަދު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ނައުކޮޅު / ފޮޓޯ: އީމަން މުހައްމަދު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ނައުކޮޅު / ފޮޓޯ: އީމަން މުހައްމަދު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ނައުކޮޅު / ފޮޓޯ: އީމަން މުހައްމަދު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ނައު ކެނޑި މީހާ އެރުވުން / ފޮޓޯ: އީމަން މުހައްމަދު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ނައު ކެނޑި މީހާ އެރުވުން / ފޮޓޯ: އީމަން މުހައްމަދު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ހުޅަނގު އަވަށު ނައުކޮޅު / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ޒޮމަބީ ނައިޓް / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: އީދު ވެދުމާ ދިއުން / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ނައު ކެނޑި މީހާ އެރުވުން / ފޮޓޯ: އީމަން މުހައްމަދު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ނައު ކެނޑި މީހާ އެރުވުން / ފޮޓޯ: އީމަން މުހައްމަދު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ބޮޑުބެރު / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ޒޮމަބީ ނައިޓް / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ކަރުދާސް މާލި / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ޒޮމަބީ ނައިޓް / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ފަން މާލި / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ޒޮމްބީ ނައިޓް / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: އީދު ވެދުމާ ދިއުން / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ޒޮމްބީ ނައިޓް / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: އީދު ވެދުމާ ދިއުން / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: ވަރަށް ވެސް ތަފާތު
އަޟްހާ އީދު ރ. މީދޫ އިން: އީދު ވެދުމާ ދިއުން / ފޮޓޯ: މީދޫ ހުޅަނގު އަވަށު އީދު އުފާ | ފޭސްބުކް