އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440

12 August 2019, 11:56
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރޭ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ޝޯ އަކީ ސޭންޑް ރިޕަބްލިކްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން އެތައް ފަންނާނުންނާ އެކު އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ފުވައްމުލަކުގައި އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތެކެވެ.
ރޭގެ ޝޯގައި ތަފާތު ހުނަރުވެރި ހަރަކާތްތައް ހުށަހެޅި ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި، އަދިތުޔާ ނާރަޔަން، ސައިނާ ރަޝީދާ، ޕްރިޔަންކް ޝަރުމާ، ކުޑަ އިއްބެ އަދި ޝަލަބީ އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން ހައުސް އޮފް މިއުޒިކްގެ ފަންނާނުން އަދި ސިމްބޮލިކްސް ރިކޯޑްސް އާއި މަޖެންޓާ ބަޑުބޮރު ގްރޫޕް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޝިފްދާ
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޝިފްދާ
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޝިފްދާ
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޝިފްދާ
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޝިފްދާ
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޝިފްދާ
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޝިފްދާ
އަޟްހާ އީދު ފުވައްމުލަކުން: ތިމާ އީދި 1440
އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތިމާ އީދި 1440 ގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: މިއުސަމް