ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން

11 August 2019, 16:32
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލެ އަދި ހއ ކެލާގައި މިއަދު 11 އޮގަސްޓް 2019 ގައި މިއަދު ބައެއް ހަރަކާތްތައް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން އީދު ހުޅު ޖެހުމާއި، އީދު ނަމާދުގެ އިތުރުން އުޟުހިޔަ ކަތިލުމާއި އީދު ސައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި އީދު ހުޅާއެކު ބޮޑު ޖެހުން ފަދަ ހަރަކާތްތައްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ނޯޓް: އީދު ފާހަގަ ކުރުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ދާއިރު، ފޮޓޯ ލިބޭ މިންވަރަކުން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ ކެލާ / ފޮޓޯ: ހުސައިން ހަމީދު | ކެލާ
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ ކެލާ / ފޮޓޯ: ހުސައިން ހަމީދު | ކެލާ
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ ކެލާ / ފޮޓޯ: ހުސައިން ހަމީދު | ކެލާ
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ ކެލާ / ފޮޓޯ: ހުސައިން ހަމީދު | ކެލާ
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ ކެލާ / ފޮޓޯ: ހުސައިން ހަމީދު | ކެލާ
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ ކެލާ / ފޮޓޯ: ހުސައިން ހަމީދު | ކެލާ
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ ކެލާ / ފޮޓޯ: ހުސައިން ހަމީދު | ކެލާ
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ ކެލާ / ފޮޓޯ: ހުސައިން ހަމީދު | ކެލާ
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލެ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލެ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލެ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލެ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލެ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
ބޮޑު އީދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން
ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލެ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް