އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން

11 August 2019, 16:20
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދިޔައީ މާލޭ އިންޑަސްޓަރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުގައެވެ. އުޑުމަތި ކުޑަކޮށް ބަނަކޮށް އޮތް ނަމަވެސް އީދު ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ގިނަ ބަޔަކު އުޅުހިޔާ ކަތިލުމަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން އަށް ދިޔައެވެ.
އުޅުހިޔާ ކަތިލުން މާލޭގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްރަށުގައިވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް
އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ބޮޑު އީދުގައި މާލޭގައި އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަ ޕްރެސް