އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018

05 March 2019, 14:46
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
މާޗް 4، 2019 - އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018 ދަރުބާރުގޭގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޑރ. އޭ ހާމިދް މޯޑް އޭ މަރާފީ، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސާ ނަޖީބް ޚާން، އިއަން ގްރާން ފެންޓަން، ޚާލިދު ޙަސަން އެމް އޭ އަލްއަހްމާދީ، ދީނާ ޙުސެއިން، އަޙުމަދު ޒުހޫރް، އަދި ޗީފް ފައިނޭންސިން އޮފިސާ ތައުބަދަން ކޫބަލަސިންގަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.
ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް