"އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް" ގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

29 July 2019, 18:05
"އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް" ގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން މިއަދު ޖުލައި 29، 2019 ގައި ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ވަނީ ބާއްފާވައެވެ. މި ރަސްމިއަޔާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބައިވެރިވިއެވެ. ދިވެހި ގައުމީ ކުލަތަކުން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ފުރާލި އިރު، ކުރީގެ ތިން ރައީސުން ކަމުގައިވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ރައީސް މައުމޫނާއި، ރައީސް ނަޝީދާއި، ނައިބުރައީސް، އަދި ދައުލަތުގެ ބޮޑުންނާއި ކުދި ބޮޑު އެންމެން ބައިވެރިވިއެވެ.
އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސްގެ މެޑަލިސްޓުން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސްގެ ކުޅުންތެރިން ރަތް ދޫލައިގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އަންނަ މަންޒަރު / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުަހބާ ކިއުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެފައި / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް