މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި

12 July 2019, 23:37
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
ޖުލައި 12، 2019 - ގދ. ތިނަދޫ: އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުން މިރޭ ވަނީ ގދ. ތިނަދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާފައެވެ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމަކީ މި ސިލްސިލާގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުމުވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަދި އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވެިއެވެ. މިފަހަރުގެ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި މަޝްވާރާކޮށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން "މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާއިތުރުކުރުން" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށެވެ.
ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ތިނަދޫގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރަށުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި މަސްވެރިންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް (ވ) ރައީސް ސޯލިހު (މ) މަސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް (ވ) ރައީސް ސޯލިހު (މ) މަސްވެރިއެއްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް (ވ) ރައީސް ސޯލިހު (މ) އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު (ވ) / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މަސްވެރިއަކު ސުވާލެއް ކުރަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި
މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި މަސްވެރިންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް