"އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބުލީ ރަން"

05 July 2019, 16:30
”އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބުލީ ރަން“އަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް އަމާޒުކޮށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އެ ސްކޫލުގެ 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވެވި ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާރުގައި ފަސްޓު ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދުގެ އިތުރުން ބައެއް އަންހެން ވަޒީރުންނާއި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިސްް ދަރިވަރުންނާއި، މިހާރުގެ ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނިގެން 2500 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ މި އަހަރު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތެވެ.
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އައިޝަތު އަލީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖްބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖްބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖްބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖްބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖްބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖްބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް